Home Các số bản tin Công tác triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) tại tỉnh Khánh Hoà.

Công tác triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) tại tỉnh Khánh Hoà.

Email In PDF.

Ngày 23/3/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2010 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2015.

Các mục tiêu của Kế hoạch:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội và các địa phương ven biển trong tỉnh về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững.

- Cán bộ, công chức các ngành và các địa phương ven biển có ý thức trong việc ưu tiên, đặt lợi ích chung của quốc gia lên trên, theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo.

- Tạo cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp có ý thức tốt trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực liên quan.

Trong năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện các nội dung:

- Thiết kế, in ấn các tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và biển đảo Khánh Hòa (05 báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp);

- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng 01 phóng sự  với chủ đề  “Biển đảo và cuộc sống” phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

- Tổ chức 06 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh;

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì nhiệm vụ: “Hệ thống, phổ biến tài liệu tuyên truyền định hướng báo chí và dư luận về chủ trương, chính sách của Việt Nam trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo”. Các nội dung đã thực hiện:

- Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng: thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, hải đảo giai đoạn 2011-2020 và đã triển khai thực hiện hàng năm; Kế hoạch số 995/KH-STTTT ngày 06/9/2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Khánh Hoà năm 2014;

- Định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền đậm nét về biển, đảo, về chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo; Phổ biến những kiến thức cơ bản, phổ thông về Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước, khẳng định cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, …;

- Xây dựng và thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo (Chuyên mục “Trường Sa thân yêu”, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”).

Thanh Hòa - CCBHĐ

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa