Home Các số bản tin Một số kết quả công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015.

Một số kết quả công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015.

Email In PDF.

Sáu tháng đầu năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ với kết quả trọng tâm đã đạt được như sau:

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng pháp luật:

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 (điều chỉnh Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 về ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa); hoàn thành dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND Quy định về quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

2. Về lĩnh vực Tài nguyên đất

- Công tác về Quy hoạch sử dụng đất: Báo cáo UBND tỉnh danh sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10; báo cáo UBND tỉnh về xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Làm văn bản đề nghị các sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) trên địa bàn tỉnh; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

- Công tác giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở đã tập trung giải quyết 76/89 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất; cấp 3454 giấy chứng nhận QSD đất; giải quyết 1519 hồ sơ đăng ký thế chấp; 83 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

- Về tiến độ cấp giấy Giấy chứng nhận QSD đất: Tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận toàn tỉnh đến ngày 26/6/2015 là  7.293,1 ha/17.760,0 ha, đạt  41,06 % kế hoạch năm 2015, cụ thể:

STT

Loại đất

Kế hoạch đã điều chỉnh (ha)

Đã TH (ha)

% so với Kế hoạch

1

Đất SX NN

4.212,5

1.029,2

24,43

2

Đất lâm nghiệp

10.933,7

4.812,8

44,02

3

Đất ở nông thôn

229,9

82,5

35,89

4

Đất ở đô thị

232,2

40,1

17,26

5

Đất chuyên dùng

2151,9

1.328,53

61,74

Tổng

17.760,0

7.293,1

41,06

- Công tác về Giá đất – Bồi thường hỗ trợ tái định cư: Tiếp nhận và giải quyết 156/156 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc về chính sách đất đai trong việc bồi thường giải tỏa tái định cư đối với Dự án mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa); hầm đường bộ Đèo Cả; Dự án cầu vượt đường sắt huyện Vạn Ninh.

- Công tác về Phát triển quỹ đất: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giải phóng mặt bằng) tạo quỹ đất sạch để thực hiện dự án là nhiệm vụ quan trọng của ngành. Đầu năm 2015 đến nay đã bán đấu giá quyền sử dụng đất và nộp ngân sách nhà nước được 70,78 tỷ đồng, đạt 58,98 % kế hoạch.

- Công tác đo đạc bản đồ: Tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính 169 công trình với diện tích 21.119,39 ha phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất. Cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ cho 01 tổ chức, kiểm tra 68 bản vẽ trích đo dịa chính, thẩm định 05 hồ sơ thiết kế kỷ thuật – dự toán về đo đạc bản đồ

3. Về lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn: Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đề cương Nhiệm vụ “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”nhiệm vụ “Khoanh định, công bố khu vực phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Đã xử lý 14 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước; thực hiện tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2015 (22/3/2015), hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới năm 2015 (23/3/2015).

4. Về lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản – Địa chất: Tiếp nhận và xử lý 11 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản; triển khai thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2014), đã trình UBND tỉnh đã phê duyệt 30/34 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 129,497 tỷ đồng.

Phối hợp với Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam kiểm tra thực địa và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho 01 doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nước khoáng nóng; Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò 04 khu vực khoáng sản đá làm VLXD và đề nghị bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

5. Về lĩnh vực Môi trường, quan trắc tài nguyên môi trường: Đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo kế hoạch 11 cơ sở, kiểm tra đột xuất 03 cơ sở; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường cho 133 cơ sở; hướng dẫn kê khai nộp phí bảo vệ môi trường cho 138 cơ sở với tổng thu phí trên 180 triệu đồng; thông báo ký quỹ phục hồi môi trường cho 42 cơ sở, có 12 dự án nộp ký quỹ với số tiền 293 triệu đồng; Sở đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 37 báo cáo đánh giá tác động môi trường, giải quyết 02 hồ sơ cải tạo phục hồi môi trường. Nghiệm thu 16 nhiệm vụ thực hiện vốn sự nghiệp môi trường năm 2014; thẩm định nội dung 08 nhiệm vụ năm 2015, trong đó phê duyệt đề cương và kinh phí 02 nhiệm vụ. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nhân ngày môi trường thế giới và ngày đa dạng sinh học. Tiếp nhận và giải quyết cấp Sổ Chủ nguồn thải CTNH cho 19 Chủ nguồn thải; Xử lý số liệu báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2014 của 89 Chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Tiếp tục tiếp nhận và cập nhập báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 05 chủ nguồn thải năm 2015. Kiểm tra 02/02 cơ sở để chứng nhận Cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64; kiểm tra và chứng nhận hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với: 02 cơ sở theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Triển khai công tác quan trắc theo kế hoạch: quan trắc môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí, quan trắc môi trường thông qua phương pháp quan trắc sinh học, áp dụng QA/QC trong lấy và phân tích mẫu môi trường; vận hành và lập báo báo kết quả quan trắc hàng tháng của trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

6. Về lĩnh vực Biển – Hải đảo: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2015; Xây dựng đề cương “Kế hoạch truyền thông tuyên truyền về Biển đảo năm 2015”.

Hoàn tất thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ “Kiểm kê nguồn thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của dân cư khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa và đánh giá mức độ ô nhiễm do các hoạt động này lên môi trường ven biển”.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tiếp dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã tiếp 70 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị yêu cầu giải đáp về chính sách và pháp luật đất đai hiện hành. Tiếp nhận 170 đơn; trong đó có 31 đơn (02 đơn tranh chấp, 01 đơn tố cáo và 28 đơn khiếu nại) thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đã kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh giải quyết đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn 17 đơn; ban hành 87 văn bản hướng dẫn trả lời đơn.

Triển khai 05 Đoàn thanh tra theo kế hoạch. Ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, khoáng sản...đối với 01 Doanh nghiệp với tổng số tiền là 10.000.000 đồng .

8. Công tác về Thông tin tài nguyên và môi trường: Thực hiện cung cấp thông tin và sao lục hồ sơ, xử lý dữ liệu mốc địa chính và cập nhật lên hệ thống CSDL Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa: đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu giấy lên CSDL ngành. Tiếp tục duy trì hoạt động và cập nhật thông tin cho trang Web Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2015 đã cập nhật được 34 tin bài, 52 thủ tục hành chính.

9. Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục duy trì thực hiện công tác tiếp nhận và trả hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa; thực hiện Quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 đối với các phòng, đơn vị có tham gia; duy trì chế độ làm việc ngoài giờ vào sáng  thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”. Đã triển khai, thực hiện phần mềm “một cửa” và phần mềm quản lý văn bản E-OFFIC.

Tham mưu UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; công bố 5 thủ tục hành chính về lĩnh vực Biển – Hải đảo.

10. Công tác Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. Đã thành lập thêm 02 phòng mới và đi vào hoạt động là: Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám và Phòng Kế hoạch – Tài chính. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Làm thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai;  Quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; bổ nhiệm các Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Quyết định bổ nhiệm: Trưởng,  phó phòng Kế hoạch- Tài chính, Trưởng, phó phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phó Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Sắp xếp, bố trí 02 cán bộ nghiên cứu sinh, 16 cán bộ học Cao học; 03 cán bộ học lớp Cao cấp chính trị - Hành chính, 26 công chức, viên chức học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức.

Nguyễn Duy Đức - VPS

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 09:46 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa