Home Các số bản tin Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

Email In PDF.

Trong giai đoạn 2004-2014, tỉnh Khánh Hòa thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh đạt một số kết quả như sau:

Về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, đã tổ chức phổ biến cho cán bộ, viên chức, lực lượng QLBVR của các đơn vị hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan; phối hợp với UBND các cấp, các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan phổ biến cho nhân dân thông qua các hội nghị, các cuộc họp triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch hàng năm.

Về công tác đào tạo, tập huấn pháp luật, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật. Các đơn vị chủ rừng đã chủ động cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn pháp luật nâng cao nghiệp vụ chuyên môn liên quan về việc quản lý, sử dụng đất đai do cấp trên tổ chức; đã đưa tin học hóa vào một số công việc văn phòng, đặc biệt là công tác biên tập bản đồ; quản lý rừng và đất rừng bằng hệ thống bản đồ số; áp dụng công nghệ đo đạc bằng máy định vị PGS, tính toán diện tích bằng phần mềm Mapinfo.

Về nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng. Các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng quản lý chủ yếu là đất lâm nghiệp (rừng và đất rừng) trong đó phần lớn là diện tích có rừng tự nhiên (rừng  đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, có tầm quan trọng rất lớn trong bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu... Các đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy chế, quy định khác về quản lý, sử dụng rừng. Tuy nhiên một số ngành, địa phương nhận thức chưa đúng về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng; còn cho rằng giao đất, giao rừng có nghĩa là giao toàn quyền, đơn vị tùy ý sử dụng, phó thác cho đơn vị trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Chưa nhận thức đúng mức đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn nội lực quan trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước; chưa khẳng định rõ quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt và cần có cơ chế quản lý phù hợp.

Về tình hình quản lý đất đai đối với các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện xong việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng và Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; tuy nhiên mốc giới ngoài thực địa và trên bản đồ có một số thay đổi do thay đổi về diện tích quản lý khi nhà nước thu hồi lại một phần diện tích hoặc giao thêm diện tích để quản lý, sử dụng. Hiện nay đang tiến hành rà soát đất đai để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích, ranh giới mới cho các đơn vị; về cơ bản trên địa bàn tỉnh không có trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Tuy nhiên, trong lâm phần quản lý của một số đơn vị vẫn còn xảy ra việc người dân sử dụng đất, lấn, chiếm đất để làm nương, rẫy hoặc sử dụng đất trước khi có Ban Quản lý. Việc sử dụng đất được giao của các Công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng tương đối có hiệu quả.

Hiện trạng sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng: Sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, toàn tỉnh có 02 Công ty Lâm nghiệp và 05 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa.

+ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh.

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hoà.

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm.

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn.

+ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Qua tổng hợp báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương và Ban quản lý rừng phòng hộ: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Khánh Sơn, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà  đến cuối năm 2014 tổng diện tích đất rừng được giao quản lý là 179.614,61 ha. Trong đó: Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương được giao quản lý 85.093,00 ha; các Ban quản lý rừng phòng hộ được giao quản lý 80.677,04 ha và Ban quản lý rừng đặc dụng được giao quản lý 13.844,57 ha.

Theo Quyết định giao đất của UBND tỉnh, diện tích đất lâm nghiệp đã được giao để quản lý, sử dụng như sau: Diện tích đất lâm nghiệp của 07 đơn vị chủ rừng Nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: 02 Công ty lâm nghiệp, 04 Ban quản lý rừng phòng hộ, 01 Ban quản lý rừng đặc dụng hiện đã được giao theo quyết định của cơ quan nhà nước: 185.521,27 ha; diện tích đất thực tế đang quản lý sử dụng là 179.614,61 ha; diện tích đất đang tranh chấp, bị lấn chiếm của những người dân địa phương là 9.885,75 ha, trong đó số diện tích đất đang tranh chấp của Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa với tỉnh Đắk Lắk là 8.971 ha.

Tình hình sử dụng đất của các nông trường thực hiện rà soát, sắp xếp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW: Sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, các chủ rừng đã tiến hành rà soát đất đai, xác định ranh giới mới, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích, ranh giới mới, tổ chức quản lý và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật. Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận là 176.506,16ha, tuy nhiên trong thời gian qua có sự biến động do điều chỉnh dự án và UBND tỉnh ra các Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nên diện tích đất quản lý thực tế và diện tích quản lý trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có thay đổi và không còn phù hợp.

Tình hình đo đạc bản đồ, xác định ranh giới, mốc giới sử dụng: tỉnh Khánh Hòa là 01 trong 09 tỉnh đã thực hiện dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2006. Công trình thành lập bản đồ địa chính 1/10.000 và hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã được nghiệm thu hoàn thành công đoạn đo đạc thành lập bản đồ địa chính gốc năm 2008 và bàn giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố để tiến hành đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng xảy ra tranh chấp, bị lấn chiếm của những người dân địa phương, và tranh chấp ranh giới giữa ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa với tỉnh Đắk Lắk.

Về hiệu quả sử dụng đất: Việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy hoạch lại 3 loại rừng và Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 được các chủ rừng thực hiện tốt trong lâm phận được giao. Đối với diện tích đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên, đã chú trọng bảo vệ được vốn rừng hiện có; đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, việc trồng rừng thực hiện theo các chương trình, dự án và huy động các nguồn kinh phí tham gia; việc quản lý, sử dụng đất có rừng trồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện theo quy hoạch và dự án được phê duyệt.

Việc rà soát, sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường theo Nghị quyết số 28-NQ/TW: tình hình quản lý, sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh dần dần đi vào ổn định, có hiệu quả; tình trạng phá rừng làm nương rẫy ngày càng được giảm bớt, đất đai được quy hoạch rõ ràng; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các lâm trường quốc doanh; tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; phân biệt rõ nhiệm vụ công ích với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các đối tượng, loại hình lâm trường; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có những khó khăn, hạn chế. Diện tích đất rừng giao cho các đơn vị lâm nghiệp quản lý cơ bản được cấp GCN hoặc đã có quyết định giao đất nhưng theo tài liệu sổ sách, bản đồ được thành lập khá lâu. Số liệu, sơ đồ ranh giới khu đất thực tế được giao trên sổ sách mà các Lâm trường đang quản lý so với hiện trạng có nhiều khác biệt. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại địa phương phần lớn số diện tích đất được bóc tách từ các lâm trường đều là đất của các hộ dân đã canh tác liên tục và sử dụng ổn định từ trước tới nay, không phải là đất sạch nên không thể giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất; tình trạng tranh chấp vi phạm pháp luật đất đai trong các nông, lâm trường: Vẫn còn tình trạng tranh chấp đất rừng xảy ra do người dân lấn chiếm, tự ý canh tác vẫn xảy ra tình trạng người dân canh tác, xâm canh, chưa bóc tách ra khỏi lâm phần, vì vậy đã gây ảnh hưởng lớn tới việc quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng.

Từ năm 2004-2014, luôn có sự thay đổi về cơ chế, chính sách, thay đổi về mô hình tổ chức đối với nông, lâm trường (sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp); diện tích đất của các đơn vị được giao có sự biến động về diện tích, ranh giới so với Quyết định giao đất ban đầu. Các Quyết định thu hồi đất, giao đất theo diện tích, ranh giới mới chưa kịp thời, đã gây khó khăn nhất định trong công tác quản lý và sử dụng đất của các đơn vị. Hiện tại, trong lâm phận quản lý của các đơn vị vẫn còn xảy ra tình trạng người dân canh tác, xâm canh, chưa bóc tách ra khỏi lâm phận, vì vậy đã gây ảnh hưởng lớn tới việc quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng. Bên cạnh đó, diện tích đất tranh chấp với tỉnh Đắc Lắc (diện tích quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa) kéo dài từ năm 1992 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Từ kết quả rà soát, đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh tham mưu sửa đổi Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp”, vì thực tế hiện nay việc áp dụng Quyết định này ở cơ sở còn nhiều bất cập. Cụ thể về quyền hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp; có phương án cụ thể, phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường (Công ty nông, lâm nghiệp) theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ “Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”, sớm ổn định tổ chức hoặc chuyển đổi phù hợp các Công ty lâm nghiệp; đồng thời phê duyệt phương án sử dụng đất cho các đơn vị này, để các đơn vị sớm ổn định trong việc quản lý và sử dụng.

UBND tỉnh cần đề nghị Chính phủ có hướng giải quyết dứt điểm đối với diện tích đất bị chồng lấn giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắc Lắc (diện tích đang được giao quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa).  Căn cứ vào kết quả rà soát đất đai, xác định ranh giới mới theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý sử dụng.

Trọng Tuệ

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa