Home Các số bản tin Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang.

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 628/VP-UBND ngày 12/5/2015 về vướng mắc chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang. Ngày 15/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo UBND tỉnh như sau:

Về chính sách tái định cư đối với các trường hợp hộ dân có nhà ở xây dựng sau thời điểm ngày 01/7/2004 và các hộ dân có nhà ở nằm trong ranh giới đất được giao cho Viện Hải dương học: Tại công văn số 4002/UBND-XDNĐ ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh về việc giải quyết đất tái định cư cho các trường hợp thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, chủ trương của UBND tỉnh đồng ý giao 1 lô đất trong khu tái định cư theo giá thị trường cho 7 trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc, UBND tỉnh giao cho Viện Hải dương học quản lý (hẻm 50 đường Nguyễn Tất Thành) và 1 trường hợp có nhà ở xây dựng sau thời điểm ngày 01/07/2004; đối với các trường hợp hộ dân có nhà ở xây dựng sau thời điểm ngày 01/07/2004 và các hộ dân có nhà ở nằm trong ranh giới đất được giao cho Viện Hải dương học tương tự như các trường hợp UBND đã giải quyết tại công văn 4002/UBND-XDNĐ, kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Nha Trang giải quyết giao 01 lô đất ở trong khu tái định cư của dự án theo giá trị trường do Hội đồng định giá tỉnh xác định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về Giá đất tái định cư và giá giao đất ở theo giá thị trường trong khu tái định cư của dự án: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 86 của Luật Đất đai 2013, giá đất tái định cư là giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; Tại khoản 1 Điều 22 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 quy định: “1.Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tái định cư (gọi là giá đất tái định cư) là giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo mặt bằng của giá đất bồi thường. Trường hợp khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa phê duyệt giá đất tái định cư thì khi phê duyệt giá đất tái định cư phải xác định lại theo giá đất tại thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ. Giá đất thị trường tại khu tái định cư là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm giao đất theo quy định hiện hành (áp dụng cho các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất ở tái định cư).”

Đồng thời, giá đất cụ thể phải thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 16 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (do Hội đồng định giá của tỉnh xác định). Dự án khu đô thị mới Phước Long đã được Tổ giúp việc của Hội đồng định giá của tỉnh thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường khi thu hồi đất thực hiện dự án trong năm 2015 (tờ trình số 270/TTr-STNMT-GĐBTTĐC ngày 11/5/2015). Vì vậy, giá đất tái định cư và giá giao đất ở theo giá thị trường trong khu tái định cư của dự án phải do Hội đồng định giá của tỉnh xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức họp, xác định giá đất tái định cư và giá thị trường để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Về hỗ trợ nhà, vật kiến trúc đối với các trường hợp có nhà ở nằm trong ranh giới đất được giao cho Viện Hải dương học: Ngày 16/12/2011, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đợt 9 (38 trường hợp thuộc hẻm đường Nguyễn Tất Thành) tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 16/12/2011, trong đó hỗ trợ 50% giá vật kiến trúc đối với các trường hợp xây dựng nhà sau ngày 02/12/2002 (ngày quy hoạch phê duyệt) đến trước ngày 01/7/2004 và nhà trên đất có nguồn gốc giao cho Viện Hải dương học.

Năm 2013, UBND thành phố Nha Trang phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 7 trường hợp, trong đó cũng hỗ trợ 50% vật kiến trúc cho các trường hợp tương tự của dự án. Do vậy, để nhất quán chính sách hỗ trợ và xét cơ chế đặc thù của dự án Khu đô thị mới Phước Long, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh cho phép hỗ trợ 50% giá trị vật kiến trúc cho các trường hợp xây dựng nhà sau ngày 01/12/2002 (ngày quy hoạch được duyệt) đến trước ngày 01/7/2004 và các hộ có nhà ở nằm trong ranh giới đất giao cho Viện Hải dương học.

Mai Việt Trinh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa