Home Các số bản tin Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Email In PDF.

Ngày 10/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1300/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo đúng quy đinh hiện hành và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/9/2015 với các nội dung như sau:

  1. Về căn cứ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

Đề nghị thực hiện theo Khoản 3, Điều 40 của Luật đất đai năm 2013. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng đất băn 2016 của tổ chức, cá nhân (giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất khu dân cư và thu hồi đất) phải thực hiện bằng Danh mục công trình, dự án (kể cả các công trình, dự án đã được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm để chuẩn bị đầu tư trong thời gian qua).

2. Về nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016: đề nghị thực hiện theo Khoản 4, Điều 40 của Luật đất đai năm 2013.

3. Về trình tự, thủ tục lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

Đề nghị thực hiện theo quy định tại Mục 3, Điều 65, Điều 66, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

Đề nghị lập thành 20 bộ (riêng Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 lập 02 bộ và kèm theo đĩa CD chữa file dữ liệu số) gồm:

a. Tờ trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện (Mẫu 6.10/TTr-UBND kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

b. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện (Mẫu 5.7/BC-KH kèm Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

c. Các biểu lập Kê hoạch sử dụng đất năm 2016, gồm:

- Biểu 06/CH: thống kê diện tích đất đai cấp huyện thể hiện đến cấp xã tính đến ngày 31/12/2016.

- Biểu 07/CH: thể hiện diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng theo kế hoạch của cấp huyện thể hiện đến từng xã (các loại đất thuộc nhóm nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp như: đất khu dân cư, đất giao thông, đất thủy lợi, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất khai thác khoáng sản,… và chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp).

- Biểu 08/CH: thể hiện diện tích các loại đất phải thu hồi của cấp huyện đến từng xã theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; Biểu này xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ Biểu Danh mục các công trình phải thu hồi đất trong năm 2016.

- Biểu 09/CH: thể hiện kê hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng có các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp.

- Biểu 10/CH (chi tiết đến các loại đất): thể hiện tất cả các Danh mục công trình, dự án của Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện; bao gồm các danh mục công trình: giao đất khu dân cư, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất…

- Biểu 10a: thể hiện chi tiết các loại đất của Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất của cấp huyện đến từng cấp xã theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai năm 2013.

- Biểu 10b: thể hiện Danh mục các công trình, dự án có sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; thuộc thẩm quyền HDND tỉnh chấp thuận theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 59 Luật đất đai năm 2013.

- Biểu 10c: thể hiện Danh mục các công trình, dự án có sử dụng từ 10ha đất lúa và từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 59 Luật đất đai năm 2013.

- Biểu 13/CH: biểu chu chuyển các loại đất năm 2015 (lập trên cơ sở tổng hợp từ Biểu 10/CH)

d. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện: thực hiện theo Điều 5 của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm Thị Nhung

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa