Home Các số bản tin Bổ sung kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương tình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bổ sung kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương tình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Email In PDF.

Ngày 01/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1194/STNMT-CCBHĐ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối kinh phí, báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện 02 nhiệm vụ cấp thiết vào 6 tháng cuối năm 2015, cụ thể là:

Dự án 1: rà soát, tổng hợp, điều tra bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng của các hệ sinh thái ven biển đặc trưng; hiện trạng công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển; đề xuất một số phương án khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường khu vực biển tỉnh Khánh Hòa. Vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa được đánh giá có đa dạng sinh học cao với hệ sinh thái đặc trưng san hô, rừng gặp mặn, thảm cỏ biển… Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển trong những năm gần đây và các nguy cơ do ô nhiễm môi trường biển cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm suy giảm nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường biển. Ngoài ra, việc thiếu cập nhật các thông tin về tài nguyên và môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vây, cần tiến hành điều tra, đánh giá tổng hợp và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển để phát triển bền vững kinh tế -  xã hội của tỉnh.

Sản phẩm dự kiến là các số liệu thu thập, điều tra bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng của hệ sinh thái biển; báo cáo về các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, vùng bờ và hải đảo; các báo cáo chuyên đề. Kinh phí đề nghị là 1.500 triệu đồng thực hiện trong 3 năm: năm 2015: 300 triệu đồng, năm 2016: 1.000 triệu đồng, năm 2017: 200 triệu đồng.

Dự án 2: rà soát, tổng hợp, đo đạc bổ sung thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 khu vực biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Vùng ven biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa có các đầm vịnh sâu, kín gió giầu tiềm năng cho phát triển kinh tế biển; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước. Vì vậy, việc khảo sát, đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình đáy biển vùng ven bờ tỉnh Khánh hòa phải được thực hiện trước một bước nhằm cung cấp thông tin về tài nguyên, môi trường biển một cách hợp lý và bảo tồn nguồn tài nguyên này; cung cấp thông tin cho công tác quy hoạch không gian biển phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển. Trong những năm vừa qua, công tác đo đạc và xây dựng bản đồ đáy biển vùng ven bờ Khánh Hòa chưa được thực hiện. Một vài đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học Nha Trang đã thực hiện một số chuyến khảo sát đo đạc địa hình đáy biển với số liệu còn rải rác ở các khu vực khác nhau nên chưa đủ điều kiện để thành lập bản đồ địa hình đáy biển 1/10.000 giới hạn ra đến độ sâu 50m nước. Vì vậy, việc khảo sát, đo đạc địa hình đáy biển vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa để xây dựng bộ bản đồ địa hình đáy biển (vùng biển có độ sâu đến 50m nước) với tỷ lệ 1/10.000 phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển, phục vụ cho các ngành kinh tế biển của tỉnh để phát triển bền vừng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa bền vững là rất cần thiết.

Sản phẩm dự kiến: Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 (vùng biển có độ sâu đến 50 mét nước). Kinh phí đề nghị là 10.000 triệu đồng thực hiện trong 3 năm: năm 2015: 500 triệu đồng, năm 2016: 5.000 triệu đồng, năm 2017: 4.500 triệu đồng.

Phạm Thị Nhung

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa