Home Các số bản tin Sở TNMT đăng ký 25 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua Internet mức độ 3.

Sở TNMT đăng ký 25 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua Internet mức độ 3.

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký 25 thủ tục hành chính gồm các lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, khoáng sản và môi trường, gồm:

1. Lĩnh vực Đất đai:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

- Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

- Xoá đăng ký thế chấp;

- Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

- Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường;

2. Lĩnh vực Tài nguyên nước:

- Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ;

- Thủ tục Cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.

3. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn

- Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

4. Lĩnh vực Khoáng sản

- Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản;

- Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản;

- Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

- Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

5. Lĩnh vực Môi trường

- Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp lần đầu hoặc cấp lại Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Thủ tục Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa