Home Các số bản tin Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp rác và trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bãi chôn lấp rác và trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

Email In PDF.

Việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của hạng mục "Bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa thuộc Dự án "Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang – Giai đoạn 2" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại công văn số 1506/STNMT-CCBVMT, ngày 03/7/2015. Nội dung xác nhận cụ thể như sau:

1. Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang (sau đây gọi là Chủ dự án) đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của hạng mục "Bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa thuộc Dự án "Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang – Giai đoạn 2" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau đây:

1.1. Đối với công trình bãi chôn lấp rác:

Chủ dự án đã xây dựng hoàn thành Bãi chôn lấp rác với công suất thiết kế 3,3, triệu tấn. Quy trình bãi chôn lấp như sau: tiếp nhận rác hàng ngày → Phun phế phẩm Bio-SL2100CVH → San ủi rác → Đầm nén rác → Lấp đất hàng ngày → Phun hóa chất diệt côn trùng tại khu vực chôn lấp, cần cân, khu vực rửa xe, gara xe→ Rửa đường hàng ngày → Đóng cửa ô rác đầy → Kiểm soát nước rỉ rác → Giếng quan trắc.

1.2. Đối với công trình xử lý nước rỉ rác:

- Chủ dự án đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước rỉ rác với công suất thiết kế 186 m3/ngày đêm.

- Quy trình xử lý nước thải như sau: Nước từ bãi rác Lương Hòa và bãi rác Rù Rì được thu gom về hồ chứa điều hòa → Bể phản ứng trộn vôi → Bể lắng vôi → Tháp khử Nitơ (Stripping 1) → Tháp khử Nitơ (Stripping 2) → Bể keo tụ lắng 1 → Hồ sinh học SBR → Bể keo tụ lắng 2 → Bể xả thải → bơm về Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang. Bùn thải → Bể nén bùn → Bãi xử lý chất thải rắn Lương Hòa.

1.3. Xác nhận chất lượng nước rỉ rác sau xử lý của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa thuộc Dự án "Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang – Giai đoạn 2" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha Trang.

1.4. Sở Tài nguyên và Môi trường không xác nhận ô chôn lấp chất thải nguy hại.

1.5. Đảm bảo vận hành liên tục, đúng quy trình và hiệu quả hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 186 m3/ngày đêm và quy trình bãi chôn lấp rác.

1.6. Quan trắc chất lượng nước thải định kỳ theo các thông số quy định tại Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố Nha Trang (lưu ý kiểm soát thông số COD), báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường tần suất 3 tháng/lần.

1.7. Lập nhật ký theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, bao gồm                                     các thông số: chi phí điện năng, hóa chất, vật tư, nhiên liệu và những biến động bất thường xảy ra, xuất trình cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

1.8. Chủ dự án đã thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, thay đổi quy trình xử lý nước rỉ rác, thay đổi quy chuẩn xả thải so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây trong giai đoạn tiếp theo của Dự án:

2.1. Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.2. Tự chịu trách nhiệm đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện có thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Điều 1 Giấy xác nhận này, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan của pháp luật hiện hành.

2.3. Vận hành các công trình xử lý chất thải tại Điều 1 Giấy xác nhận này theo đúng thiết kế, đảm bảo các quy trình, quy phạm kỹ thuật.

2.4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường có liên quan của pháp luật hiện hành.

2.5. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành của Dự án và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa - Ảnh: Phương Giang

Phương Giang

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 10:26 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa