Home Các số bản tin Triển khai thực hiện “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Triển khai thực hiện “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với đổi khí hậu giai đoạn năm 2011 – 2015 tại Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 05/5/2011. Kế hoạch hành động đã đề ra 05 nhiệm vụ cấp thiết, cần ưu tiên thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn từ năm 2011- 2015, tuy nhiên do khó khăn về kinh phí nên đến nay mới triển khai được 03 nhiệm vụ. Mặt khác, tại thời điểm năm 2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành khung hướng dẫn việc lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương do đó trong Kế hoạch hành động ứng phó với đổi khí hậu giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh chưa có nội dung này, đồng thời Kế hoạch hành động cũng sắp kết thúc. Vì vậy, ngày 07/9/2015 UBND tỉnh có Quyết định số 2442/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm mục tiêu:

- Xác định các tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến quá trình phát triển của các ngành, các lĩnh vực và địa phương khu vực tỉnh Khánh Hòa; các giải pháp ưu tiên nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho giai đoạn năm 2015-2020 và sau năm 2020 (tầm nhìn đến năm 2030);

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các yếu tố biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Khánh Hòa;

- Trên cơ sở đó cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, nội dung của Kế hoạch hành động ứng phó với đổi khí hậu (bản cập nhật) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa phương;

- Phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của quốc gia, của ngành, lĩnh vực và địa phương tỉnh Khánh Hòa;

- Đặt ra các ưu tiên rõ ràng đối với các giải pháp, các hoạt động cụ thể của địa phương trong việc ứng phó với đổi khí hậu;

- Có lồng ghép các giải pháp ứng phó với đổi khí hậu với các chương trình, đề án, dự án khác của Bộ, ngành, địa phương;

- Đảm bảo tính khả thi về thời gian, nguồn lực thực hiện, tính hiệu quả và kết quả đầu ra;

- Đảm bảo khả năng kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện cũng như kết quả cuối cùng.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn (Trung tâm Động lực Thủy khí Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12 năm 2015.

Thu Hoài

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa