Home các số BT Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2015

Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2015

Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2015 vào ngày 27/8/2015 tại thành phố Nha Trang, có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các đại biểu là đại diện các cơ sở, công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại Hội nghị, các văn bản được phổ biến như: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM và kế hoạch BVMT, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý Chất thải nguy hại và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Ngoài ra, trong buổi tập huấn, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn các vấn đề liên quan quy trình 1 cửa và nêu câu hỏi để được giải đáp vướng mắc trên trang thông tin điện tử của Sở.

Hội nghị tập huấn đã giúp các đơn vị quản lý nhà nước tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được đầy đủ các quy định liên quan đến Luật Bảo vệ Môi trường 2014, các điều khoản bổ sung, các điểm mới, góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tường Vy

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa