Home Các số bản tin Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Email In PDF.

Ngày 12/11/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường; đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao Du lịch, Y tế, Ngoại vụ, Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội, Giao thông vận tải, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng TNMT cấp huyện, đại biểu các tổ chức chính trị, chính trị -  xã hội, các doanh nghiệp lớn ở Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo tóm tắt Hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2011 - 2015) và Dự thảo một số phương hướng Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị cũng được nghe đại diện Sở Công Thương, UBND thành phố Nha Trang, UBND thị xã Ninh Hòa, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và chuyên gia của Viện Hải dương học Nha Trang trình bày các báo cáo tham luận về công tác bảo vệ môi trường trong ngành và địa phương, cũng như công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và xu hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở tỉnh Khánh Hòa; và một số ý kiến của đại biểu tham dự.

Ông Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục môi trường đã biểu dương cách làm xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 5 năm để thực hiện các mục tiêu của lãnh đạo tỉnh, những kết quả đạt được trong những năm qua của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tập trung công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, triển khai công tác quy hoạch môi trường, chú trọng công tác ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát có trọng điểm các nguồn thải, lưu vực sông, môi trường không khí ở đô thị và khu công nghiệp, tăng cường nguồn lực bảo tồn biển...

Bế mạc Hội nghị, Ông Đào Công Thiên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với đánh giá tại Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường 2011 – 2015 do Sở TNMT trình bày; và chỉ đạo các nội dung:

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII (2016 - 2020) để xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Các sở ngành, UBND các địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội – nghề nghiệp tiếp tục đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch chung của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu năm 2016; cần bám sát các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII (2016 - 2020). Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường không còn phù hợp, ban hành các văn bản mới để có cơ sở thực hiện; tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo vệ môi trường; ngoài kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh theo quy định cần tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường 2016 - 2020 phải được lồng ghép vào kế hoạch hàng năm của các sở ngành, địa phương để tổ chưc thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch và tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch; nâng cao công tác góp ý dự án đầu tư, thẩm định hồ sơ môi trường, các dự án trước khi đi vào hoạt động phải nghiêm túc lập hồ sơ môi trường theo quy định.

- Về các giải pháp cụ thể cần xây dựng nội dung đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý môi trường, đưa vào kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra sau khi cấp hồ sơ môi trường, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải nghiêm túc tuân thủ các Quy chuẩn môi trường đã cam kết.


Ông Mai Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở TNMT phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTCNTT)


Ông Đào Công Thiên – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TTCNTT)

Cũng trong Hội nghị, đã có 08 tập thể, 06 cá nhân được UBND tỉnh trao Bằng khen và 05 tập thể và 09 cá nhân được Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy khen vì có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.


Các tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh khen thưởng.

(Ảnh: TTCNTT)


Các cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh khen thưởng. (Ảnh: TTCNTT)


Lãnh đạo UBND tỉnh, Tổng cục môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng công chức viên chức công tác trong lĩnh vực môi trường của Sở TNMT tham dự Hội nghị. (Ảnh: Tường Vy)

Tường Vy

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 15:09 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa