Home các số BT Kết quả triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Khánh Hòa (VLAP).

Kết quả triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Khánh Hòa (VLAP).

Ông Lê Văn Lịch – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục quản lý đất đai, Giám đốc Ban quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Dự án VLAP tỉnh Khánh Hòa.

Ban quản lý Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) – tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là PPMU) được thành lập theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa làm Giám đốc dự án, có văn phòng làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa (nay là Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa) và được trang bị các thiết bị văn phòng để thực hiện nhiệm vụ. Phạm vi của Dự án VLAP là xây dựng hệ thống thông tin đất đai (gồm bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký ban đầu, hồ sơ đăng ký biến động), cấp Giấy chứng nhận đối với mọi thửa đất đã đưa vào sử dụng, hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai trên phạm vi 88 xã, phường thị trấn thuộc 06 huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh, thành phố Cam Ranh và Nha Trang. Dự án được phê duyêt với vốn IDA là 7,65 triệu USD, vốn đối ứng là 2,38 triệu USD.

Qua 7 năm (từ ngày 01/9/2007 – 30/6/2015) triển khai thực hiện Dự án VLAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, dự án đã thực hiện tốt 3 hợp phần chính:

Hợp phần 1 (C1): Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai

Ban quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương đã tổ chức mua sắm thiết bị GPS cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh và máy toàn đạt điện tử cho 07 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) cấp huyện và Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh. Tổ chức đào tạo cho cán bộ Văn phòng đăng ký sử dụng các thiết bị GPS và toàn đạt điện tử.

Ban quản lý dự án VLAP tỉnh đã triển khai được 12 gói thầu dịch vụ kỹ thuật của địa bàn 06 huyện, thành phố phạm vi thực hiện dự án VLAP về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và 01 gói thầu tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính. Tất cả các gói thầu này đã kết thúc chậm nhất vào ngày 30/6/2015.

Kết quả thực hiện các hợp đồng DVKT đã ký:

- Về kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính: 06 huyện, thành phố được 48.314 ha đạt 108% so với hợp đồng đã ký.

- Về kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận): 06 huyện thành phố đã tổ chức đăng ký được 287.604 thửa đất (đạt 79 % tổng thửa đất), đã xét duyệt 257.555 thửa đất (đạt 90% tổng thửa đất đã đăng ký), trong đó đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 215.399 thửa đất, số giấy chứng nhận đã trao 204.179 giấy.

- Việc xây dựng CSDL địa chính của từng xã được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký, 100% diện tích và CSDL của 91 xã, phường, thị trấn đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính. ViLIS 2.0 được cài đặt và đào tạo tại 7/9 Văn phòng ĐKQSDĐ Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung tại tỉnh đã được thiết kế và vận hành tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố.

Hợp phần 2 (C2): Tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai

Về việc tăng cường tiếp cận thông tin đất đai: Đã hoàn thành mua sắm các kệ để hồ sơ và giá treo bản đồ cho kho lưu trữ; đồ gỗ và bảng điện tử máy tính tra cứu hồ sơ cho một cửa của các Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện và tỉnh. Mua sắm máy quét cho các Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện và tỉnh để thực hiện số hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận để tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính. Ở cấp xã: Dự án trang bị máy tính, máy in A3 và kết nối đường truyền internet cho cán bộ địa chính để khai thác thông tin địa chính.

Thông qua cơ sở dữ liệu địa chính đã thiết lập, tỉnh đã tổ chức cung cấp dịch vụ về thông tin đất đai qua tin nhắn SMS cho các đối tượng có nhu cầu, khai thác CSDL đất đai để hỗ trợ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hỗ trợ công tác thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, tra cứu các giao dịch đất đai để phục vụ cho công tác điều tra giá đất cụ thể, tra cứu quy hoạch cho từng thửa đất..

Chính phủ Niu Zi-lân tài trợ về các hoạt động như: tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ cấp xã, huyện (kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai, chính sách đất đai, nghiệp vụ khách hàng, đăng ký đất đai và nghiệp vụ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính) với 1357 lượt cán bộ tham dự (trong đó nữ 135 người chiếm 10%); Ban quản lý đã thuê tuyển đơn vị hỗ trợ địa phương (Hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa) để tuyên truyền về lợi ích của người dân tham gia Dự án VLAP và các chính sách của nhà nước về đất đai; Ban quản lý cũng đã thực hiện các hoạt động của khung dân tộc thiểu số đối với 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và 02 xã huyện Cam Lâm, 01 xã huyện Vạn Ninh; 01 phường thành phố Cam Ranh. PPMU đã tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về nâng cao nhận thức cộng đồng cho 238 thành viên của nhóm, tập trung vào các nội dung như: chính sách pháp luật liên quan đến đất đai; chính sách và Kế hoạch Hành động dân tộc thiểu số của Dự án; các phương pháp, kỹ năng tham vấn và huy động sự tham gia của cộng đồng; cơ chế giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp…Đồng thời cung cấp các biểu mẫu báo cáo tuần, tháng, báo cáo kết thúc hoạt động, mẫu kiến nghị, sổ nhật ký công việc để nhóm thuận tiện trong hoạt động, báo cáo thống nhất.

Thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng: đã thành lập 06 nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện, thành phố và 88 nhóm tư vấn cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn với 704 người. Riêng đối với 20 xã có đông người dân tộc thiểu số thuộc 2 huyện miền núi (gồm Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) cũng được thành lập và duy trì họat động với tổng số 238 người tham gia. PPMU đã ký hợp đồng với Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Khánh Hòa để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tuyên truyền tại các huyện Vạn Ninh, TP Nha Trang, Cam Ranh; Triển khai họp dân được 681 cuộc với tổng số 27.920 lượt người tham dự (nữ 8.655 chiếm 31%); Tổ chức tuyên truyền và gửi đến từng huyện - xã, cơ quan nhà nước và cán bộ, người dân địa phương các tài liệu tuyên truyền gồm: 86.497 tờ rơi (gồm: 30.285 tờ do BQL dự án VLAP cấp trung ương phát hành, 56.212 tờ rơi do tỉnh phát hành), 215 tờ áp phích và 380 cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền; Ban quản lý dự án VLAP đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức treo bảng hiệu tuyên truyền về hoạt động dự án VLAP tại các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh với số tiền 99 triệu đồng; Tổ chức kết hợp với Đài Phát thanh truyền hình thực hiện 05 phóng sự truyền hình để tuyên truyền và giới thiệu hoạt động của dự án VLAP, với thời lượng 15 phút cho mỗi phóng sự và mỗi phóng sự được phát 02 lần trên đài truyền hình của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời dịch phóng sự truyền hình ra tiếng dân tộc thiểu số Raglai phát trên đài Truyền hình của tỉnh Khánh Hòa; Tổ chức 09 buổi tham vấn cộng đồng đối với các xã có đông người dân tộc thiểu số với tổng số 339 người tham gia (trong đó có 130 nữ), nội dung tham vấn được tập trung vào những vấn đề đổi mới của Luật đất đai và các qui định có liên quan đến người dân tộc thiểu số và các dịch vụ cung cấp thông tin đất đai, thực hiện các thủ tục về đất đai.

Tuyên truyền, phổ biến thông tin đến cộng đồng người dân được 7.241 lượt, tham gia giám sát các hoạt động của Dự án tại cơ sở được 776 lượt; Phản ánh và giúp chính quyền địa phương giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng dân cư có 586 lượt; Tham gia tư vấn cho UBND xã hòa giải các tranh chấp đất đai, giải quyết các khiếu nại liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã được 167 vụ hòa giải thành.

Hợp phần 3 (C3): Hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá.

Ban quản lý dự án VLAP đã ký hợp đồng với 85 cán bộ hỗ trợ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại 06 huyện/thành phố thực hiện công tác đăng ký, cấp GCN thuộc phạm vi dự án.

- Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp tục tham gia việc xét duyệt cùng lúc với cấp xã để rút ngắn thời gian xét duyệt; UBND cấp xã thực hiện việc rà soát và giải quyết các trường hợp lấn chiếm để giúp cho công tác đăng ký, xét duyệt và in GCN đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm các gói thầu dịch vụ kỹ thuật. Giải ngân kịp thời các gói thầu theo tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch do Bộ TN&MT giao.

Nhìn chung, Khánh Hòa đã thành công trong thực hiện dự án VLAP mà kết quả nổi bật nhất là tỉnh đã xây dựng và cung cấp được dịch vụ đăng ký đất đai hiện đại, cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người sử dụng đất như dịch vụ cung cấp thông tin bằng tin nhắn SMS, công khai thông tin trên trang web www.khanhhoa.lis.gov.vn. Tỉnh đã có một hệ thống đăng ký đất đai hoàn thiện từ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của văn phòng đăng ký, nhân lực được đào tạo và nâng cao nhận thức tốt hơn luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai hiện đại và hiệu quả. Có được kết quả trên là nhờ ngay trong giai đoạn đầu, tỉnh đã hoàn thành sớm tiến độ của công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ đăng ký đất đai, và tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính. Nhờ có các kết quả này, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiện đại, thử nghiệm và đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp thông tin bằng tin nhắn và email. Như vậy, sự thành công của Khánh Hòa trong thực hiện của dự án VLAP là do tỉnh đã đầu tư và chỉ đạo một cách sáng tạo, triển khai các công tác một cách nhanh chóng và có trọng điểm.

Quá trình chỉ đạo triển khai, tỉnh cũng đã có nhiều sáng kiến về tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, luôn sẵn sàng để cung cấp các thông tin cần thiết cho người sử dụng đất nên đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về thông tin đất đai của người dân. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến tỷ lệ người dân có nhận thức tốt về vấn đề đất đai cao.

Phạm Thị Nhung

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa