Home Các số bản tin Triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Email In PDF.

Qua thời gian triển khai thực hiện Quy trình cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) và đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 19/01/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên trong giai đoạn chuyển tiếp có sự thay đổi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận (từ UBND huyện, thị xã, thành phố sang Sở Tài nguyên và Môi trường), biến động về tổ chức (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai từ đơn vị trực thuộc Phòng Tài nguyên  và Môi trường chuyển sang trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai), thay đổi cách thức luân chuyển hồ sơ (từ hồ sơ giấy sang luân chuyển hồ sơ điện tử), thay đổi quy trình giải quyết, thời gian được quy định rút ngắn đáng kể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng nhận thức và thực hiện theo Luật Đất đai cũ, chưa cập nhật quy định mới. Những điều này làm cho quá trình phối hợp giải quyết hồ sơ thời gian qua phải từng bước thống nhất cách hiểu, cách làm, cùng với số lượng hồ sơ tiếp nhận phát sinh nhiều, nhân lực không được bổ sung, áp lực giải quyết hồ sơ theo tiến độ là rất lớn. Những vấn đề bất cập nêu trên đã dẫn đến tình trạng quá tải, ách tắc, chậm trễ giải quyết hồ sơ vẫn còn phổ biến, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, gây dư luận không tốt cho ngành tài nguyên và môi trường. Đáng chú ý là tình trạng chậm trễ hồ sơ không chỉ hiện nay mới xảy mà đã có một thời gian dài nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

Trước tình hình đó, để rút ngắn thời gian giải quyết, giảm tải khối lượng công việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai và nâng cao trách nhiệm cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường, không thông qua thẩm định của Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thí điểm từ ngày 20/9/2015 đến ngày 31/12/2015. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để xác định mô hình luân chuyển hồ sơ phù hợp nhất.

Để tổ chức thực hiện việc thí điểm có kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường các nhóm giải pháp:

Thứ nhất là nhóm giải pháp về tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thông qua các hình thức:

- Tổng hợp các sai sót về chuyên môn nghiệp vụ của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sau thời gian giải quyết hồ sơ điện tử, yêu cầu các Chi nhánh chấn chỉnh để tránh lặp lại sai sót.

- Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả để nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ và sử dụng thành thạo phần mềm Vilis tiếp nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quy định pháp luật.

- Triển khai quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

Thứ hai là nhóm giải pháp về tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên môn nghiệp vụ của các Chi nhánh, thông qua các hình thức:

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc giải quyết hồ sơ tại Chi nhánh theo xác suất 10% hồ sơ việc áp dụng các quy định của pháp luật, thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra định kỳ việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng số do Chi nhánh thực hiện, mức độ kiểm tra tối thiểu 20% số trường hợp đã cập nhật, chỉnh lý theo Thông tư số 24/2015/TT-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ ba là triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian tác nghiệp giải quyết hồ sơ, gồm:

- Liên kết thông tin nhập dữ liệu phần mềm Vilis để sử dụng đồng thời cho việc lập Phiếu chuyển thông tin địa chính, lập Tờ trình, in Giấy chứng nhận và lập Sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận.

- Kết nối 2 phần mềm tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện các quy trình tác nghiệp trên phần mềm Vilis, Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thuận lợi cho việc tiếp nhận và theo dõi xử lý hồ sơ.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính.

Thứ tư là kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đơn giản hóa thủ tục đối với một số công việc, một số loại hồ sơ:

Đối với các hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đơn lẻ: Việc tác nghiệp dự thảo Tờ trình chiếm thời gian rất lớn. Vì vậy để đơn giản hóa nội dung Tờ trình, kiến nghị cho sử dụng nội dung Tờ trình được xuất ra từ phần mềm Vilis theo mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung ngắn gọn, không giải thích nhiều (vì đã có hồ sơ giấy kèm theo).

Đối với các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận tồn đọng của Dự án VLAP và theo vốn sự nghiệp địa chính của tỉnh: cho phép trình chung một Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang chung cho nhiều hồ sơ.

Đối với các hồ sơ cấp đổi và đăng ký biến động có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận tại thị xã Ninh Hòa theo vốn sự nghiệp địa chính: tiếp tục giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục thực hiện, trình trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vấn đề đặt ra của việc giải quyết, luân chuyển hồ sơ giấy là phải đảm bảo được việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là yêu cầu bắt buộc của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, cung cấp dữ liệu đất đai cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và tiến tới thực hiện dịch vụ công điện tử. Thông qua việc cấp Giấy chứng nhận phải đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trước đây, theo mô hình luân chuyển hồ sơ điện tử, hồ sơ dưới dạng số đã có sẵn, rất thuận lợi cho việc xây dựng, cập nhật hồ sơ điện chính điện tử và cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo mô hình thí điểm, cần phải kết hợp hài hòa việc luân chuyển hồ sơ giấy với việc đảm bảo cập nhật hồ sơ địa chính điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai. Vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện các giải pháp là:

Tất cả hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đều phải được nhập dữ liệu đầu vào và in Giấy chứng nhận trên phần mềm Vilis.

Sau khi Giấy chứng nhận được cấp, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm sao (chụp) Giấy chứng nhận và hồ sơ kèm theo tạo thành file số; cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thông qua việc bổ sung các thông tin về Số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận, ngày vào sổ, cập nhật tính pháp lý của Giấy chứng nhận và đưa file số Giấy chứng nhận và hồ sơ vào phần mềm Vilis.

Trường hợp thửa đất có thay đổi về ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất, thông tin về người sử dụng đất, số hiệu thửa đất, số thứ tự tờ bản đồ thì cập nhật thông tin thay đổi vào dữ liệu không gian địa chính.

Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật dữ liệu thuộc tính địa chính và dữ liệu không gian địa chính trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận được Sở Tài nguyên và Môi trường ký.

Với mong muốn đặt hiệu quả phục vụ công dân, doanh nghiệp lên hàng đầu, việc triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường được kỳ vọng sẽ là lời giải thích hợp cho bài toán chậm trễ hồ sơ lâu nay.
Phan Anh Hào
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 09:40 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa