Home Các số bản tin Triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo.

Triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo.

Email In PDF.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 08/7/2015 theo Lệnh số 10/2015/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Riêng quy định tại khoản 1 Điều 79 (điều khoản chuyển tiếp) được áp dụng từ thời điểm Luật được công bố.

Khoản 1 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định: giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập theo quy định của Luật này (trừ một số trường hợp đặc biệt được Luật quy định).

Ngày 27/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành ven biển: Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng…

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6343/UBND-KT ngày 22/9/2015 về việc thực hiện quy định tại Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong đó, giao “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan trong thực thi chính sách, pháp luật lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển đảo trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2525/STNMT-CCBHĐ ngày 19/10/2015 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đề nghị rà soát, tổng hợp các dự án, công trình đã được cấp phép đầu tư, xây dựng hoặc đang trong quá trình phê duyệt dự án. Bên cạnh đó, để có cơ sở trong việc xác định và công bố hành lang bảo vệ bờ biển theo khoản 2 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có Công văn số 2632/STNMT-CCBHĐ ngày 02/11/2015 đề xuất UBND tỉnh cho phép thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hoà”.

Theo khoản 1 Điều 23 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Quy định về hành lang bảo vệ bờ biển lần đầu tiên được luật hóa tại Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên đới bờ, tác động đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

Thanh Hòa

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa