Home Các số bản tin Tình hình thực hiện các dự án trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

Tình hình thực hiện các dự án trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

Email In PDF.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có tổng số 37 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó:

- 17/37 dự án đã được cấp phép xây dựng và đã khởi công xây dựng. Trong 17 dự án thì có 16 dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- 13/37 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đang tiến hành thực hiện các thủ tục để xin cấp phép xây dựng.

- 07/37 dự án đang triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến hành thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng.

Đánh giá tình hình thực hiện:

Từ đầu năm 2014 đến nay, các nhà đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Hiện tại có 17 dự án đang tiến hành xây dựng, có 02 dự án đang trong giai đoạn vừa hoạt dộng vừa xây dựng và dự kiến có khoảng 3 – 5 dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn 01 số nhà đầu tư đã được cấp phép xây dựng nhưng tiến độ thi công các hạng mục theo giấy phép xây dựng còn chậm, một số nhà đầu tư thi công cầm chừng hoặc chỉ triển khai một vài hạng mục về cơ sở hạ tầng chưa triển khai xây dựng các hạng mục chính của dự án.

Trong năm 2015, Sở TNMT đã tiến hành kiểm tra 07 dự án trong giai đoạn thi công sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt thì hầu hết các dự án đều không lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai tại UBND xã để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát. Các dự án trên đều thực hiện chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công theo báo cáo ĐTM được phê duyệt. Chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án chủ yếu được xử lý đốt tại chỗ không ký kết với đơn vị thu gom chất thải theo báo cáo ĐTM được phê duyệt. Các dự án tại khu vực này đều sử dụng nước ngầm để phục vụ thi công trong quá trình xây dựng nhưng chỉ có 01/07 dự án có giấy phép khai thác nước ngầm. Sau khi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án trong KDL bắc bán đảo Cam Ranh, Sở TNMT gửi công văn nhắc các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung theo báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt.

 Phương Giang

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa