Home các số BT Kết quả ứng dụng ArcGis 9.3 quản lý ranh giới các dự án giao và cho thuê khu vực biển tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Kết quả ứng dụng ArcGis 9.3 quản lý ranh giới các dự án giao và cho thuê khu vực biển tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 về việc quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Chi cục Biển và Hải đảo đã thu thập hồ sơ các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số vấn đề vướng mắc như:

-      Hồ sơ các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều ở dạng hồ sơ giấy.

-      Thông tin về ranh giới các dự án riêng rẽ không được được liên kết với nhau, không rõ có hay không sự chồng lấn giữa các ranh giới dự án.

-      Ranh giới các dự án chưa được cập nhật vào bản đồ quy hoạch của các ngành và phạm vi vùng biển 3 hải lý (theo Nghị định 51/2014/NĐ-CP) gây khó khăn trong công tác kiểm tra và tìm kiếm địa điểm đầu tư dự án thích hợp, phù hợp với quy hoạch.

Từ cuối năm 2014, Chi cục Biển và Hải đảo đã sử dụng phần mềm ArcGis 9.3 trong việc quản lý ranh giới các dự án đã giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm giải quyết các khó khăn nêu trên. Sau 1 năm ứng dụng phần mềm ArcGis 9.3 vào công tác của mình, kết quả đạt được tại Chi cục Biển và Hải đảo là xây dựng được bộ dữ liệu về các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa theo định dạng phần mềm ArcGis, thống nhất hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 108015’ và lấy cơ sở dữ liệu địa hình tỉ lệ 1:10.000 làm nền theo đúng chuẩn quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các lớp dữ liệu trong bộ dữ liệu các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bao gồm:

- Lớp dữ liệu khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của UBND tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Lớp dữ liệu này được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

- Lớp dữ liệu về quy hoạch được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra các quy hoạch các ngành tại khu vực biển. Lớp dữ liệu này được xây dựng từ 3 nguồn chính là: quy hoạch nuôi trồng thủy sản, quy hoạch về du lịch biển và quy hoạch về giao thông đường thủy, bến thủy nội địa.

- Lớp dữ liệu về các dự án giao và cho thuê khu vực biển: đây là lớp dữ liệu chính của bộ dữ liệu bao gồm các thông tin, dữ liệu của 33 dự án không nuôi trồng thủy sản (các dự án áp dụng Nghị định 51/2014/NĐ-CP) và 9 dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các thông tin, dữ liệu thuộc lớp dữ liệu này được tổng hợp và biên tập từ hồ sơ của các dự án bao gồm: tên dự án, chủ đầu tư, diện tích, mục đích sử dụng, quyết định giao mặt nước, tình trạng dự án….


Dữ liệu các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Song song với việc tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu các dự án giao và cho thuê khu vực biển vào bộ dữ liệu; bộ dữ liệu về các dự án giao và cho thuê khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thường xuyên được sử dụng trong công tác chuyên môn tại Chi cục Biển và Hải đảo. Sử dụng bộ dữ liệu trên nền phần mềm ArcGis 9.3 giúp rút ngắn được thời gian tra cứu thông tin các dự án đã được giao và cho thuê mặt nước biển; thông thường, tra cứu thông tin trong các hồ sơ giấy là 30 phút đến 1 giờ đồng hồ/bộ hồ sơ; khi sử dụng bộ dữ liệu trên nền phần mềm ArcGis thì việc tra cứu thông tin chỉ còn 1 giờ đồng hồ cho cả một khu vực biển. Ngoài ra, việc sử dụng bộ dữ liệu trên nền phần mềm ArcGis sẽ dễ dàng nhận biết tọa độ, vị trí giữa các dự án trong khu vực và trên bản đồ quy hoạch giúp tham mưu cho Lãnh đạo về công tác giao và cho thuê khu vực biển được nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Khánh Toàn

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa