Home Các số bản tin Những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Quan trắc TN&MT

Những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Quan trắc TN&MT

Email In PDF.

Trong năm 2015 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho năm 2015, kết quả được thể hiện như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015

1. Các nhiệm vụ chuyên môn

- Đối với hoạt động quan trắc môi trường năm 2015, Trung tâm đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng mạng lưới quan trắc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 và Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 27/3/2015, cụ thể:

+ Từ tháng 01/2015 đến tháng 03/2015, triển khai nhiệm vụ quan trắc môi trường (nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, không khí xung quanh) theo quy hoạch mạng lưới quan trắc đã được phê duyệt tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa: quan trắc môi trường nước mặt tại 18 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại 16 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường không khí xung quanh tại 21 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường nước ngầm tại 11 vị trí, tần suất 1 lần/quý (thực hiện vào tháng 2);

+ Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2015, Trung tâm triển khai các hoạt động quan trắc theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa: quan trắc môi trường nước mặt tại 19 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại 18 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường không khí xung quanh tại 15 vị trí, tần suất 1 lần/tháng; quan trắc môi trường nước ngầm tại 13 vị trí, tần suất 1 lần/quý (thực hiện vào tháng 5, 7, 11);

+ So với năm 2014, tần suất và số trạm quan trắc trong năm 2015 có sự điều chỉnh theo Quyết định 631/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 như sau: quan trắc môi trường không khí giảm 6 trạm nhưng tăng tần suất từ 4 lần/năm lên 12 lần/năm; Quan trắc môi trường nước ngầm tăng 02 trạm đồng thời tăng tần suất từ 2 lần/năm lên 4 lần/năm; môi trường nước biển ven bờ cũng tăng thêm 02 trạm và tăng tần suất ở một số trạm; Quan trắc môi trường nước mặt tăng 03 trạm và vẫn giữ nguyên tần suất là 1 lần/tháng.

- Trung tâm đã hoàn thành thực hiện các báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng tháng và báo cáo thông tin môi trường năm 2015, số liệu các báo cáo đều đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác tham mưu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đối với quan trắc hệ sinh thái rừng ngập mặn, Trung tâm ký hợp đồng với Viện Hải Dương học để thực hiện và đã nghiệm thu vào cuối tháng 12/2015.

- Trung tâm duy trì thường xuyên việc vận hành, khai thác trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Làng trẻ em SOS, hàng tháng lập báo cáo kết quả quan trắc đầy đủ, kịp thời.

- Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Trong tháng 4/2015,Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện việc đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm thuộc Phòng Quan trắc. Sau đánh giá, Văn phòng Công nhận chất lượng xác nhận Phòng thí nghiệm đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

- Thực hiện triển khai sử dụng các Modul quan trắc môi trường không khí tự động (Bụi, CO, SO2) tại 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang theo chỉ đạo của Sở, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2015.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên Trung tâm còn thực hiện: Nhiệm vụ Điều tra, phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp quản lý; Nhiệm vụ Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm 2011 - 2015; Xây dựng cột mốc báo lũ tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh Khánh Hòa; Thực hiện lấy và phân tích mẫu cho Chi cục bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở; Lấy và phân tích mẫu nước nuôi trồng thủy sản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

2.Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ

Trong năm 2015, Trung tâm tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động dịch vụ về môi trường nhằm tăng thu đảm bảo chi cho hoạt động của đơn vị.

Đối với hoạt động lấy và phân tích mẫu, Trung tâm đã thực hiện lấy và phân tích mẫu cho gần 400 lượt khách hàng có nhu cầu, giá trị trên 2,9 tỷ đồng; hoạt động tư vấn môi trường, số hợp đồng thực hiện trong năm là 72 hợp đồng, trong đó tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là 42 hợp đồng, lập đề án bảo vệ môi trường là 08 hợp đồng, lập các báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước ngầm, báo cáo xả thải là 22 hợp đồng. Kết quả ước hoàn thành trong năm là 66 hợp đồng các loại.

Trung tâm duy trì hoạt động dịch vụ quan trắc theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

3. Kết quả thu nộp ngân sách

Doanh thu đến thực hiện cả năm là 6,5 tỷ đồng/3 tỷ đồng, đạt 216% so với kế hoạch, tăng so với năm 2014 là 14%.

Thuế phải nộp NSNN trong năm là 650 triệu đồng đạt 216% kế hoạch.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

1. Công tác chuyên môn

- Tiếp tục triển khai công tác quan trắc môi trường theo đúng mạng lưới quan trắc của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; Duy trì các quy trình lấy, phân tích mẫu đảm bảo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc;đồng thời xây dựng Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận và vận hành hệ thống “đường truyền kết quả quan trắc MT tự động từ KCN Suối Dầu, Nhà máy Đường Khánh Hòa, Nhà máy Đường Ninh Hòa về Sở TNMT”.

2. Hoạt động dịch vụ

- Nâng cao chất lượng thực hiện các báo cáo tư vấn về môi trường, lấy và phân tích mẫu cho công tác kiểm soát ô nhiễm các doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời gian quy định;

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, nộp ngân sách năm 2016, trong đó doanh thu là 5.000 trđ, nộp ngân sách là 500 trđ.

3. Các công tác khác

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nghiên cứu, sắp xếp, đánh giá phân loại đội ngũ viên chức nhân viên đảm bảo việc sử dụng viên chức nhân viên phù hợp với vị trí việc làm, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhân viên nâng cao năng lực chuyên môn; Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức, nhân viên nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành báo cáo và đảm bảo chất lượng, thực hiện được nhiều hợp đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Lập Đề án xây dựng chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm Quan trắc TNMT.

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Quan trắc TNMT; thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, luôn đảm bảo thu nhập của viên chức, nhân viên được ổn định, đóng nộp đầy đủ các loại bảo hiểm, kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định.

 Hoàng Trọng Vinh - Trung tâm Quan trắc TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa