Home các số BT Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

1/ Công tác tiếp dân

Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở) thực hiện công tác tiếp dân, 100% trong giờ hành chính; vào ngày 20 hàng tháng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân để lắng nghe nguyện vọng, phản ánh, giải thích kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân. Trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 150 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị, tăng 163% so với năm 2014 (150/57). Hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị, giải quyết liên quan đến tranh chấp đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư....

Các nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở đều được giải thích, hướng dẫn hoặc chuyển đến cấp có thẩm quyền, ngành chức năng giải quyết theo quy định;  đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các chính sách về đất đai, và giải quyết khiếu nại, tố cáo đến người dân, nhằm để người dân hiểu rõ về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

2/ Công tác giải quyết đơn

Trong năm 2015,Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 372 đơn(  gồm: 267 đơn khiếu nại, 08 đơn tranh chấp, 10 đơn tố cáo, 87 đơn phản ánh kiến nghị), tăng 17,3 % so với năm 2014 (372/317).

Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, Sở đã ban hành 151 văn bản hướng dẫn và  47 văn bản chuyển đơn của đương sự đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật bảo vệ môi trường (đạt 100%).

Đối với đơn thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường,Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra, xác minh 60 đơn/ 66 đơn đạt 91%.

Mặt khác, Sở đã giải quyết 13 trường hợp kiểm tra đơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3/ Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2015,  Thanh tra Sở đã triển khai 12 đoàn thanh tra, trong đó: 01 Đoàn thanh tra hành chính và Phòng chống tham nhũng; 09 Đoàn thanh tra đất đai; 01 đoàn thanh tra khoảng sản; 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực môi trường, Tài nguyên nước.

Qua thanh tra, Thanh tra Sở đã kiến nghị Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thu hồi 309.824,1m2 đất. Đồng thời, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực khoảng sản với tổng số tiền là 65.000.000đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở đã phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai và kết thúc Đoàn Thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, Tài nguyên nước tại các Khu công nghiệp.

Nhìn chung trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Ủy liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực; Các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của UBND tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đạt được kết quả trên là do Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp thời gian để tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của Sở. Đến nay, tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng”.

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được đẩy mạnh đã tạo ra kết quả và chuyển biến nhất định, trong đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác thanh tra được chú trọng, việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng. Việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn, đơn vị được quan tâm. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật.

Nguyễn Thị Lan - Thanh tra Sở

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa