Home Các số bản tin Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính(TTHC) năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính(TTHC) năm 2016

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính(TTHC) năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 15/12/2015; ngày 15/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016 với các nội dung như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

I. Kiểm soát quy định TTHC

 

 

01

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trên cơ sở các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng Đăng ký đất đai; P. Nước – KTTV&BĐKH; P. KS, P. Giá -BTTĐC; Trung tâm CNTT; Thanh tra Sở;   Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Thường xuyên

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính đều thực hiện  đánh giá tác động theo mẫu số 01A/ĐG-KSTT; 01B/ĐG-KSTT  và tính chi phí tuân thủ tục hành chính theo mẫu số 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp.

02

Xây dựng kế hoạch  kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ;Văn phòng Đăng ký đất đai; P. Nước – KTTV&BĐKH; P. KS, Trung tâm CNTT; Thanh tra Sở,   Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Trước ngày 25/02/2016

Kế hoạch

II. Kiểm soát việc thực hiện TTHC

 

 

1

Công bố TTHC: Thường xuyên rà soát, cập nhật quy định mới về thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi quản lý để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục ban hành ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng  ĐK QSD đất; P. Nước – KTTV&BĐKH; P. KS, P. Giá -BTTĐC; Trung tâm CNTT; Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Thường xuyên

Dự thảo Quyết định công bố; nội dung các TTHC

2

Công khai TTHC

Văn phòng Sở;

Trung tâm Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Niêm yết tại Bộ phận một cửa  và Trang Thông tin điện tử

III. Rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC để đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ quy định TTHC

01

Các đơn vị tiến hành rà soát TTHC theo danh mục các thủ tục hành chính

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng  ĐK QSD đất; P. Nước–KTTV&BĐKH; P. KS, Trung tâm CNTT; Thanh tra Sở  Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Thường xuyên

Báo cáo rà soát và đề xuất ít nhất 1 phương án đơn giản hoá TTHC gửi Văn phòng Sở tổng hợp, gửi Sở Tư pháp đánh giá chất lượng. Việc đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC thực hiện theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp

02

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phát hiện quy định TTHC có bất cập, vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Sở) để bổ sung vào Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng Đăng ký đất đai; P.Nước -KTTV&BĐKH; P.KS,Trung tâm CNTT; Thanh tra Sở   Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Trước tháng 3/2016

Kế hoạch rà soát bổ sung gửi về Văn phòng Sở

03

Gửi kết quả rà soát đơn giản hoá TTHC cho UBND tỉnh

Chi cục Biển – Hải đảo; Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng Đăng ký đất đai; P.Nước-KTTV&BĐKH; P.KS, Trung tâm CNTT; Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám

Trước 20/6/2016

Các phòng, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Sở    trước 20/6/2016

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

01

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh

Văn phòng Sở, Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng Đăng ký đất đai; P.Nước-KTTV&BĐKH; P.KS, Phòng Giá đất – BTTĐC, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám; Thanh tra Sở; Trung tâm Công nghệ thông tin

Trong năm 2016

Đảm bảo các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính được xử lý kịp thời và đúng thẩm quyền theo quy định.

V. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

01

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Sở, Chi cục BVMT; Chi cục QLĐĐ; Văn phòng Đăng ký đất đai; P.Nước-KTTV&BĐKH; P.KS, Phòng Giá đất – BTTĐC, Trung tâm Công nghệ thông tin

Tháng 6/2016

Có báo cáo kết qủa đối thoại gửi UBND tỉnh

02

Tuyền truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả của công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị

Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin, các phòng, đơn vị có liên quan

Trong năm 2016

Viết tin bải, phối hợp với Báo tỉnh Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh viết bài, phóng sự

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa