Home Các số bản tin Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Email In PDF.

Trong năm 2015, toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành kế hoạch công tác, đồng thời thực hiện đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương giao. Kết quả cụ thể như sau:

Lĩnh vực quản lý đất đai:

Đối với công tác quản lý quy hoạch: Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa; báo cáo UBND tỉnh danh sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ X; báo cáo UBND tỉnh về xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Làm văn bản đề nghị các sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Khánh Hòa. Phối hợp mời đấu thầu dự án lập Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối tỉnh giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa theo ý kiến chỉ đạo của UBND và đã lựa chọn được Nhà thầu thực hiện dự án. Hiện nay Sở đã lập hợp đồng, đơn vị tư vấn và đang triển khai.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện: Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Về công tác lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Đã thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; phối hợp với Ban quản lý dự án VLAP hoàn thành tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của 91 xã, phường thuộc Dự án VLap, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tập trung tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa và vận hành theo phần mềm VILIS 2.0; Scan hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức đưa vào lưu trữ cơ sở dữ liệu địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã.

Công tác đo đạc bản đồ: tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh điều chỉnh 04 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ; thực hiện nghiệm thu công trình sử dụng vốn sự nghiệp địa chính tại xã Diên xuân, huyện Diên Khánh; Ninh Xuân, Ninh Đa, Ninh An thị xã Ninh Hòa; Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang; thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán các công trình trích đo địa chính 17 công trình; thẩm định bảng Trích đo địa chính để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( GCNQSDĐ) 212 công trình; thẩm định nội dung cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ 01 đơn vị; hoàn thành sản phẩm nghiệm thu kết thúc công trình dự án VLAP; phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn cho Công chức địa chính xã theo Quyết định 1956 và triển khai kế hoạch thi công Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Hoàn thành được 4.601 hợp đồng đo đạc.

Về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sở đã tập trung giải quyết 154/162 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt 95%  (trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết: giao đất 35 hồ sơ; thuê đất 91 hồ sơ; chuyển  mục đích sử dụng đất 09 hồ sơ;  gia hạn thời hạn sử dụng đất 09 hồ sơ và còn lại 08 hồ sơ đang giải quyết; 53.902/61.786 hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận QSD đất và đã cấp được 9.026 Giấy chứng nhận QDS đất lần đầu; 23.457/ 23.457 hồ sơ đăng ký thế chấp; 10.841/10.841 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Về tiến độ cấp giấy Giấy chứng nhận QSD đất: Trong năm 2015, tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 15.843,08 /17.760,03 ha (đạt 89,21 %) kế hoạch năm.

Công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP: Qua thời gian 07 năm (từ ngày 01/9/2007 – 30/6/2015) triển khai Dự án VLAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý dự án VLAP tỉnh đã triển khai được 12 gói thầu dịch vụ kỹ thuật của 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; dự án VLAP thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và 01 gói thầu tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính; tất cả các gói thầu này đã kết thúc vào ngày 30/6/2015. Qua một thời gian triển khai dự án VLAP cho 6/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính dạng số (theo hệ tọa độ VN – 2000) thống nhất trên toàn tỉnh với 48.314 ha đạt 108 % so với hợp đồng đã ký; đã kê khai đăng ký được 287.604 thửa đất đạt 79 % tổng thửa đất; đã xét duyệt 257.555 thửa đất (đạt 90% tổng thửa đất đã đăng ký), trong đó đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 215.399 thửa đất và đã trao được 204.179 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính của từng xã đã được thực hiện ngay sau khi hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký, 100% diện tích và Cơ sở dữ liệu của 91 xã, phường, thị trấn đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính. Đã cài đặt phần mền ViLIS 2.0 và đào tạo hướng dẫn sử dụng tại 7/9 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, mô hình cơ sở dữ liệu tập trung tại tỉnh đã được thiết kế và vận hành tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố.

Công tác kiểm kê đất đai: đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện năm 2014; tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp số liệu kiểm kê toàn quốc.

Công tác giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết 534/557 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hướng dẫn, giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Dự án mở rộng đường Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa).

Đã tổ chức tập huấn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố và các Ban Quản lý Dự án về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư theo Luật đất đai 2013; Tập huấn công tác điều tra giá đất 2015 cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ địa chính phường, xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra và xây dựng bảng giá đất 2015 của tỉnh ổn định 5 năm, bảng giá đất 2015.

Công tác phát triển quỹ đất: Trong năm 2015, tổng số tiền bán đấu giá QSD đất đã thu được 123,281/120 tỷ đồng vượt so với kế hoạch năm 2015 là 102,7 % (đã nộp ngân sách nhà nước 123,281 tỷ đồng).

Tiếp tục rà soát lại các hợp đồng cho thuê quỹ đất nhàn rỗi và hợp đồng bảo vệ các khu đất; thực hiện các dự án, khu quy hoạch, khu tái định cư.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trong năm 2015, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015; định hướng xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020. Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Bảo vệ đa dạng sinh học an toàn sinh học đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản quy phạm pháp luật về đa dạng sinh học cho cán bộ làm công tác Bảo vệ môi trường tại các địa phương, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 50/68 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong đó: đã trình UBND tỉnh phê duyệt 50 báo cáo, đang tiến hành thẩm định 02 báo cáo, đang tham mưu điều chỉnh Quyết định phê duyệt cho 05 báo cáo, đã tổ chức họp và chủ đầu tư đang hoàn thiện 03 báo cáo, chuẩn bị tổ chức họp 03 báo cáo và đã có công văn trả lời cho 05 hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện báo cáo theo quy định. Đã tham gia góp ý kiến thẩm định 32 dự án, đề án, quy hoạch về lĩnh vực Bảo vệ môi trường; hướng dẫn thủ tục về Môi trường cho 37 cơ sở; kiểm tra xác nhận công trình biện pháp Bảo vệ môi trường cho 04 cơ sở và đã tổ chức họp giải quyết 3/4 đề án đề án cải tạo phục hồi môi trường cho tổ chức và doanh nghiệp; 1/2 đề án cải tạo phục hồi môi trường; 21/30 đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Đối với các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường trong năm 2015 trên toàn tỉnh tổng cộng có 43 nhiệm vụ, đã thẩm định nội dung cho 32 nhiệm vụ, tổ chức Hội đồng thẩm định cho 02 nhiệm vụ và phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí cho 38 nhiệm vụ; tiến hành nghiệm thu cho 26 nhiệm vụ, đề án sử dụng vốn sự nghiệp môi trường năm 2014 và 02 nhiệm vụ, đề án sử dụng vốn sự nghiệp môi trường năm 2015. Đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường, lập đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ năm 2014 trên toàn tỉnh.

Công tác xử lý chất thải nguy hại: cấp sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 42 cơ sở; xử lý số liệu của 198 báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

Công tác kiểm soát ô nhiễm: hướng dẫn thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường cho 133 cơ sở và nhắc nhở thực hiện báo cáo kết quả kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 32 cơ sở (gồm các lĩnh vực): Xây dựng, Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Y tế, Công nghiệp; Nông nghiệp và Giao thông vận tải.

Công tác thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: tính đến hết ngày 25/11/2015, tổng số tiền thu  phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là: 504,5 triệu đồng.

Ký quỹ phục hồi môi trường: Tổng số tiền ký quỹ bảo vệ môi trường năm 2015 đã thu của 17 Dự án là: 1,2 tỷ đồng.

Về công tác quan trắc môi trường: đã hoàn thành kế hoạch hoạt động quan trắc môi trường không khí; nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm và đánh giá môi trường thông qua phương pháp quan trắc sinh học, vị trí, tần suất theo kế hoạch nhiệm vụ năm 2015. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường đã tiến hành việc áp dụng QA/QC trong việc lấy và phân tích mẫu môi trường.

Hoàn thành Báo cáo thông tin môi trường năm 2015 (kết quả quan trắc năm 2014); thực hiện triển khai sử dụng các Modul quan trắc môi trường không khí tự động (bụi, CO, SO­­­2) tại 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa; phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia tích cực khắc phục nhiều sự cố nhằm đảm bảo về chất lượng, thời gian phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  đảm bảo vận hành và lập báo báo kết quả quan trắc hàng tháng của Trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS  Nha Trang.

Duy trì hoạt động và quản lý tốt Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, phòng thí nghiệm đã đánh giá và phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 được Văn phòng công nhận chất lượng cấp giấy chứng nhận Mã số VILAS 742.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

Đã tiếp nhận, xử lý 59 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước: trong đó có 07 hồ sơ từ năm 2014 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết 52/59 hồ sơ.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Ban hành quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT, ngày 24/9/2014 ban hành quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trình UBND tỉnh ban hành Dự thảo, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và Tổ giúp việc. Trình Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Ban. Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; nhiệm vụ “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản:

Trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, tham mưu UBND tỉnh xử lý 52/57 hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, khai thác và chuyển nhượng quyền khai thác, hoạt động khoáng sản; triển khai thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tính đến hết tháng 11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đã phê duyệt 76 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 238,238 tỷ đồng.

Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu trong năm 2014 là 5,752 tỷ đồng nhưng thực thu được 2,479 tỷ đồng; Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu trong năm 2015 là 20,069 tỷ đông nhưng thực thu được 5,693 tỷ đồng.

Phối hợp với Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam kiểm tra thực địa và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho 10 doanh nghiệp (02 doanh nghiệp khai thác khoáng sản nước khoáng nóng; 02 doanh nghiệp khai thác khoáng sản đá granit làm vật liệu xây dựng; 06 doanh nghiệp thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng và đề nghị bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản). Kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản đối với 14 doanh nghiệp; kiểm tra thực địa 06 khu vực khoáng sản đá granit ốp lát trên địa bàn huyện Diên Khánh; 46 khu vực cát, sỏi lòng sông, lòng suối tại 06 địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh, thành phố Cam Ranh và huyện Khánh Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả triển khai Quyết định 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghệ khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 thành lập Hội đồng thẩm định thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2015; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá thực trạng khai thác, thống kê trữ lượng khai thác của từng mỏ; khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; khai lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2030.

Nguyễn Thị Hồng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa