Home Các số bản tin Những nhiệm vụ về quản lý Khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Những nhiệm vụ về quản lý Khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Email In PDF.

Trong năm 2015, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao về công tác quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản. Phòng khoáng sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể gồm những nội dung sau:

1.Về công tác quản lý lĩnh vực khoáng sản

Các văn bản quản lý đã ban hành gồm Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh năm 2015 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 về việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa; tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản mới ban hành cho 294 người, bao gồm cho cán bộ cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

Quy hoạch khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 sau khi Quy hoạch này được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008.

Việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 cho phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khai khoáng với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến phù hợp với từng loại khoáng sản; đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân trong vùng có khoáng sản, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong từng giai đoạn, phát triển và giữ gìn các di sản văn hoá đã được UBND tỉnh triển khai trong các năm 2012, 2014 và 2015.

Năm 2012, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013;

Năm 2014, HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014;

Năm 2015, HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

Song song với công tác điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản của tỉnh, hiện nay, thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010, quy định kỳ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh là 5 năm, tầm nhìn 10 năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập mới: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua trong Quý II, năm 2016.

Công tác quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Không quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án nạo vét, khơi thông luồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản.

3. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản

3.1. Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh đã báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động của UBDN tỉnh năm 2016 để làm cơ sở thực hiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3.2. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản

Năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết 26 hồ sơ hoạt động khoáng sản: 11 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, 09 hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 01 hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và 05 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Tất cả các hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản đều được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện giải quyết hồ sơ theo TCVN ISO 9001-2008. Các hồ sơ đều được giải quyết trước thời hạn quy định.

3.3. Công tác thu tiến cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- UBND tỉnh phê duyệt: đến hết tháng 11/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt tổng cộng 76 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 238,238 tỷ đồng.

Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu trong năm 2014 là 5,752 tỷ đồng; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu trong năm 2014 là 2,479 tỷ đồng.

Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu trong năm 2015 là 16,330 tỷ đồng; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu trong năm 2015 là 5,795 tỷ đồng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: đến ngày 23/11/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 15 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 73,086 tỷ đồng.

Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu trong năm 2015 là 8,639 tỷ đồng; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu trong năm 2015 là 7,992 tỷ đồng.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

4.1. Thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra định kỳ năm 2015 đối với 11 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Kết quả thanh tra: các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản đều được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và cho phép khai thác theo quy định, chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác. Bên cạnh đó, vẫn còn 01 doanh nghiệp vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, phạt tiền 30.000.000 đồng.

4.2. Kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành kiểm tra định kỳ năm 2015 đối với 14 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Kết quả kiểm tra: đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Những vi phạm trong hoạt động khoáng sản đều có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật Khoáng sản: UBND tỉnh đã thu hồi 01 giấy phép khai thác khoáng sản do đã vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản; chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp với số tiền là 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, UBND cấp huyện, cấp xã, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định. Kết quả thanh tra, kiểm tra, UBND cấp huyện và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã xử lý 878 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép:

- Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8.848 triệu đồng;

- Tịch thu 23 ghe hút cát trái phép;

- Chuyển cơ quan chức năng truy thu thuế đối với 03 trường hợp mua bán, vận chuyển cát trái phép với số tiền 369,335 triệu đồng;

- Phá hủy 250 lán trại, 10.000m ống nước, nhiều cuốc, xẻng, xoang, nồi, thau, mâm đãi; đẩy đuổi gần 600 người ra khỏi khu vực khai thác; thu giữ gần 20kg quặng Thiếc; tạm giữ 35 xe mô tô độ tự chế làm phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép.

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai phạm các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được hạn chế. Những vi phạm đều có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời và giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn.

5. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/01/2014 về tăng cường công tác quản lý, khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các văn bản nêu trên đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn về chức năng nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định.

6. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn và tồn tại

6.1 Thuận lợi

- Quy định về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã hạn chế được sự đầu cơ, “mua bán” trong khai thác khoáng sản. Đồng thời, tăng thu cho ngân sách nhà nước

- Đa phần các quy định về quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản rõ ràng, cụ thể làm tăng hiệu quả tham mưu, trình cấp có thẩm quyền giải quyết cấp phép hoạt động khoáng sản.

6.2 Khó khăn và tồn tại

- Một vài thủ tục (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, nâng công suất khai thác) giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản cần phải được điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn chỉnh các quy định của Luật Khoáng sản hiện nay.

- Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khoáng sản chủ yếu là đất, đá, cát.Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản đất, đá, cát sỏi lòng sông trái phép vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, các đối tượng vi phạm thường thực hiện hành vi vi phạm ngoài giờ hành chính (ban đêm, giờ nghỉ, ngày chủ nhật, lễ, tết…) gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường, có nơi sạt lở đất, sạt lở bờ sông ở một số xã, phường ven sông.

- Cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản ở cấp tỉnh đạt yêu cầu trình độ năng lực chuyên môn, tuy nhiên số lượng còn ít; cán bộ ở cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng và năng lực chuyên môn, do kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực (đất đai, môi trường và khoáng sản).

II. Tình hình hoạt động khoáng sản

1. Công tác thăm dò khoáng sản

Năm 2015, UBND tỉnh đã cấp 11 giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt 05 báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản. Tất cả các khu vực cấp phép thăm dò khoáng sản nêu trên đều nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014.

2. Công tác khai thác khoáng sản

Năm 2015, UBND tỉnh đã cấp 09 giấy phép khai thác khoáng sản. Việc khai thác khoáng sản đã đáp ứng được nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Đất san lấp: 187.142 m3;

- Cát xây dựng: 59.465 m3;

- Đá làm VLXDTT: 2.36.234m3;

- Đá khối: 33.558 m3;

- Nước khoáng tắm du lịch: 356.327 m3;

- Nước khoáng đóng chai: 60.700 m3;

- Cát trắng thuỷ tinh: 284.760 m3;

- Cát vàng làm VLXD: 73.210 m3.

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

- Thuế tài nguyên: 510.579.832.737 đồng;

- Phí bảo vệ môi trường: 12.536.075.468 đồng;

- Thuế xuất khẩu khoáng sản: 5.313.341.223 đồng;

- Số tiền ký quỹ phục hồi môi trường đã nộp: 15.303.909.583 đồng.

III. Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản: sau khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ đề bù hoa màu cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất để lập thủ thủ tục thuê đất, khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Số lao động sử dụng và thu nhập bình quân/năm: 1.198 người và thu nhập bình quân khoảng hơn 60 triệu đồng/năm;

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: đã thực hiện xây 01 con đường giao thông nông thôn  từ mỏ đá ra Quốc lộ 1A;

4. Xây dựng công trình công cộng, đã xây dựng 01 nhà đại đoàn kết với số tiền khoảng 30 triệu đồng; 01 nhà tình thương với số tiền khoảng 80 triệu đồng; 02 nhà văn hóa cộng đồng với số tiền khoảng 600 triệu đồng.

5. Bảo vệ môi trường trong khai thác và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản: về cơ bản, các đơn vị được cấp phép khai thác đều thực hiện bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản theo dự án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo quy định./.

Thanh Minh - Phòng khoáng sản

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa