Home Các số bản tin Phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính– Bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính– Bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Theo đó, thông tin địa chính từ cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan đăng ký đất đai được luân chuyển đến cơ quan thuế thông qua thư điện tử công vụ, dưới dạng file số, gán chữ ký điện tử. Sau khi xác định nghĩa vụ tài chính và phát hành Thông báo thuế, cơ quan thuế chuyển kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính ngược lại cho cơ quan tài nguyên và môi trường cũng thông qua đường truyền điện tử. Cơ chế phối hợp được áp dụng kể từ ngày 01/10/2015 đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai gồm: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Các cơ quan tham gia cơ chế phối hợp gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và Cơ quan thuế (bao gồm Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố).

Việc thay đổi cách thức luân chuyển hồ sơ từ dạng giấy sang dạng số sẽ cơ bản giải quyết được những bất cập hiện nay trong mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai. Có thể nêu những lợi ích thiết thực như sau:

Thứ nhất, thời gian xác định nghĩa vụ tài chính được rút ngắn đáng kể, thông qua đó giảm thời gian giải quyết TTHC và thời gian nộp thuế. Theo đường truyền điện tử, hồ sơ được luân chuyển thường xuyên, nhanh chóng, giảm bớt được một số công đoạn trung gian (như sao chụp giấy tờ, vận chuyển hồ sơ, vào sổ theo dõi, …). Các yêu cầu bổ sung hồ sơ, phản hồi cũng đều thông qua văn bản điện tử, áp dụng chữ ký số.

Thứ hai, người sử dụng đất có thể theo dõi được kết quả xác định nghĩa vụ tài chính thông qua Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế để chủ động đến nhận Thông báo thuế và nộp thuế kịp thời, không phải bị động, đi lại nhiều lần như trước đây. Bên cạnh đó cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan đăng ký đất đai theo dõi và xác định được việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để có thể sớm giải quyết TTHC mà không cần người sử dụng đất chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thứ ba, quá trình xác định nghĩa vụ tài chính nói riêng và giải quyết TTHC nói chung được công khai, minh bạch. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, các bên liên quan có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật được tình hình giải quyết hồ sơ.

Thứ tư, tiết kiệm chi phí, thời gian in ấn, sao chụp giấy tờ, văn bản hành chính vì giảm được 01 bộ hồ sơ giấy cung cấp cho cơ quan thuế. Thông tin địa chính và nghĩa vụ tài chính được số hóa là điều kiện thuận lợi để tiến tới xây dựng Hệ thống trao đổi thông tin để cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế có thể khai thác thông tin lẫn nhau phục vụ cho việc giải quyết TTHC cũng như quản lý chặt chẽ việc nộp thuế đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cải cách TTHC lĩnh vực đất đai và lĩnh vực thuế rất phức tạp, được sự chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương và từ yêu cầu bức thiết của người dân và doanh nghiệp, ngành tài nguyên và môi trường và ngành thuế Khánh Hòa đang thể hiện quyết tâm thực hiện bằng hành động thực tiễn./.

Phan Anh Hào - VPĐKĐĐ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa