Home Các số bản tin Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016

Email In PDF.

Trong năm 2015, Chi cục quản lý đất đai( Chi cục) đã hoàn thành tiến độ các nội dung đã xây dựng theo kế hoạch năm 2015, và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015

1.Về Công tác tham mưu xây dựng văn bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về việc điều chỉnh bổ sung nội dung tại khoản 2, Điều 7 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh  Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh; và  dự thảo và gửi Sở Nội vụ thẩm định về nội dung quyết định thay thế Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để trình UBND tỉnh; tổ chức lớp tập huấn chuyên môn (về kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động, lập hồ sơ địa chính) cho cán bộ địa chính các xã trên địa bàn tỉnh (theo kế hoạch do Sở Nội vụ xây dựng).

Chi cục tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường theo quy định tại Luật đất đai 2013 (Quyết định 902/QĐ-UBND ngày 13/04/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa); trả lời các kiến nghị của người dân trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên Môi trường về lĩnh vực đất đai; thống nhất chủ trương với tỉnh về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(GCNQSĐĐ) đến sau ngày 1/7/2015 bàn giao lại cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh theo Công văn số 428/STNMT-VPĐKQSDĐ ngày 09/3/2015; xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng tham mưu Phòng Nghiệp vụ (giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất…) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh; xây dựng phương án quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 2979/STNMT-CCQLDĐ ngày 03/12/2015;góp ý dự thảo Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng  đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện việc góp ý quy trình luân chuyển thông tin điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế; đã góp ý dự thảo về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuế sử dụng đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan (Công văn số 245/CCQLDĐ-NV ngày 13/11/2015). 

2. Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất( GCNQSDĐ)

Báo cáo kết quả 6 tháng về công tác cấp GCN trên địa bàn tỉnh về Sở, trình UBND tỉnh và tổ chức sơ kết cấp GCNQSDĐ 6 tháng đầu năm 2015; đã ban hành Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 18/8/2015 về kết quả cấp GCNQSDĐ ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho Đoàn giám sát - UBTV Quốc hội.

Kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu năm 2015( Số liệu báo cáo)

Toàn tỉnh: Tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận là 15843,08 ha/17.760,03 ha đạt  89,21 % kế hoạch năm 2015, cụ thể:

STT

Loại đất

Kế hoạch đã điều chỉnh (ha)

Đã TH (ha)

% so với Kế hoạch

1

Đất SX NN

4.212,5

3000,8

71,24

2

Đất lâm nghiệp

10.933,7

10823,6

98,99

3

Đất ở nông thôn

229,9

246,8

107,35

4

Đất ở đô thị

232,2

143,8

61,93

5

Đất chuyên dùng

2151,9

1628,0

75,66

Tổng

17.760,03

15843,08

89,21

3. Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.1 Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Khánh Hòa; phối hợp với đơn vị mời đấu thầu dự án lập Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối tỉnh giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4377/UBND-XDNĐ ngày 06/7/2015 và đã lựa chọn được Nhà thầu thực hiện dự án. Hiện nay Sở đã lập hợp đồng, đơn vị tư vấn và triển khai.

3.2 Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và hiện đang chuẩn bị công tác thẩm định kế hoạch 2016 của cấp huyện, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

3.3 Về công tác quản lý quy hoạch

Đã ban hành Báo cáo số 37/BC-STNMT ngày 26/3/2015, về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa; công văn số 1221/STNMT-CCQLĐĐ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ngày 08/4/2015 đã ban hành văn bản số 719/STNMT-CCQLĐĐ về việc các sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đăng ký có nhu cầu về sử dụng đất giai đoạn (2016-2020); ngày 20/5/2015 đã gửi Báo cáo số 1091/STNMT-CCQLĐĐ cho UBND tỉnh danh sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10; Phối hợp với Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất an ninh 05 năm kỳ đầu giai đoạn 2011 – 2015 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh 2016 – 2020 tại Công văn số 1536/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/7/2015.

4 . Công tác tham mưu giải quyết hồ sơ

4.1 Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời hạn sử dụng đất (hồ sơ một của) :

- Tổng nhận 162 hồ sơ (trong đó năm 2014 chuyển sang 12 hồ sơ; năm 2015 tiếp nhận 40 hồ sơ), cụ thể: thuê đất 95 hồ sơ, giao đất 37 hồ sơ, gia hạn thời hạn sử dụng đất: 10 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất 10 hồ sơ;

- Đã giải quyết 154 hồ sơ (đạt 95%), trong đó: thuê đất 91 hồ sơ, giao đất 35 hồ sơ, gia hạn thời hạn sử dụng đất: 09 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất 09 hồ sơ;

4.2 Hồ sơ cấp GCN QSD đất cho tổ chức (tiếp nhận từ Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh):

Tổng số hồ sơ: 344 hồ sơ

Năm 2014 chuyển qua: 55 hồ sơ                                                  

Năm 2015 tiếp nhận: 289 hồ sơ

Số hồ sơ đã giải quyết: 318 hồ sơ; chiếm 92,44%

Còn lại: 26 hồ sơ;

Tổng số GCN đề xuất cấp là 1545 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 316 tổ chức như sau:

Loại TC

TC Kinh tế

TC Tôn Giáo

Đơn vị HCSN

Cá nhân nước ngoài

ĐV Quốc phòng – an ninh

Số lượng

290

13

04

04

05

4.3 Góp ý thoả thuận địa điểm: 152 dự án.

4.4 Góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 58 dự án.

4.5 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất: 13 dự án.

4.6 Góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư: 26 dự án.

4.7 Thẩm định hồ sơ cấp GCN đối với tổ chức do Văn phòng ĐKĐĐ chuyển đến: 9 hồ sơ.

5. Công tác tiếp nhận xử lý văn bản

Chi cục đã xử lý 5.370 văn bản đến (trong đó: UBND tỉnh: 2733 văn bản; Sở ngành 2400 văn bản, Trung ương 174 văn bản, công dân 63 đơn);đại diện cho lãnh đạo Sở tham gia 5.235 cuộc họp.

6. Các công tác khác

Tiếp Đoàn Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường, Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản trong tháng 9,10,11,12; Tiếp nhận và tiến hành hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa trong 3 tuần từ ngày 03/08/2015 đến ngày 21/8/2015;

Báo cáo định kỳ quản lý nhà nước về đất đai, báo cáo các dự án bất động sản theo quý. Rà soát các hồ sơ đất đai từ năm 2008 đến nay, ban hành thông báo các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất, các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phải chuyển sang thuê đất theo quy định luật đất đai 2013; Cung cấp 150 Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ giao đất, cho thuê đất từ năm 2008 đến nay, có hơn 30 hồ sơ đã hết hạn, tham mưu lãnh đạo Sở ký 30 văn bản gửi cho doanh nghiệp biết; trình Sở ký mới 196 Hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất; Chủ trì và tham gia các buổi kiểm tra thực địa để giải quyết hồ sơ; họp bàn để giải quyết các vướng mắc về chuyên môn với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại  với doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra.

7. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thi đua và khen thưởng 

7.1 Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính 

Chi cục hiện có 18 cán bộ công chức trong biên chế và 01 hợp đồng và đang tiếp tục kiện toàn tổ chức cho các phòng, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng vị trí việc làm tại Chi Cục theo quy định; Chi cục đang xây dựng quy trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất (thay thế Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh) được quy định tại Điều 7 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, đề xuất rút ngắn thời gian thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất không quá 10 ngày làm việc. Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định không quá 30 ngày; tích cực tăng cường công tác quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết công văn đến; thực hiện công tác nhắc việc đến các phòng, chuyên viên theo định kỳ.

7.2 Về công tác thi đua, khen thưởng 

Thực hiện với bảng đăng ký giao ước thi đua đầu năm 2015, Chi cục đã nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành các hạng mục công việc như đã đăng ký và chấm điểm đạt 100% khối lượng công việc.

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

- Hoàn thành công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

- Chi cục tham mưu,trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Luật đất đai 2013; và Danh mục các dự án thu hồi đất theo điểm 3, Điều 62 của Luật đất đai 2013;

- Trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật đất đai 2013;

- Tham gia góp ý về các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, khảo sát thỏa thuận địa điểm và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức.

Trần Văn Hùng - CCQLĐĐ


 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa