Home Các số bản tin Nhìn lại một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp

Nhìn lại một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp

Email In PDF.

Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện mô hình tổ chức Văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo Luật Đất đai năm 2013. Theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2015  của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh(VPĐKQSĐĐ) và 08 VPĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố. Cơ cấu tổ chức gồm 3 Lãnh đạo, 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ và 08 Chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố. Tổng số nhân sự 394 người, trong đó có 120 viên chức. Sau khi tiến hành các thủ tục bàn giao, đến ngày 01/4/2015 Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động.

Để đảm bảo cho hoạt động được thông suốt, Văn phòng Đăng ký đất đai đã ban hành các quy chế thống nhất thực hiện như: Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế Văn thư lưu trữ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý và sử dụng phôi giấy, Quy chế quản lý hồ sơ viên chức và người lao động, Nội quy cơ quan.

Đến nay hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai đã dần đi vào ổn định. Việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức bộ máy mới. Công tác quản lý viên chức đã đi vào nề nếp.

Tuy nhiên địa điểm làm việc chưa ổn định, diện tích lại chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Trong vòng 5 năm qua, Văn phòng Đăng ký đất đai đã ba lần thay đổi trụ sở làm việc, đến nay vẫn là tạm thời. Chi nhánh tại các huyện, thị, thành phố chưa có trụ sở riêng mà phải làm việc chung với Phòng Tài nguyên và Môi trường. Diện tích kho lưu trữ chật hẹp, trong khi đó số lượng hồ sơ ngày càng nhiều. Nhân sự lãnh đạo các phòng chuyên môn có nhiều xáo trộn đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai dẫn đến sự thay đổi về thẩm quyền ký Giấy chứng nhận (từ UBND huyện, thị xã, thành phố sang Sở Tài nguyên và Môi trường), thay đổi cách thức luân chuyển hồ sơ (từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử), thay đổi quy trình giải quyết, quá trình phối hợp giải quyết hồ sơ phải từng bước thống nhất cách hiểu, cách làm. Bên cạnh đó là số lượng hồ sơ tiếp nhận phát sinh nhiều, nhân lực không được bổ sung, áp lực giải quyết hồ sơ theo tiến độ là rất lớn.

Vượt lên những khó khăn nêu trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan liên quan và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể viên chức, người lao động, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện trên các lĩnh vực:

-Về cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đã đất đai, đã tiếp nhận, giải quyết 13.505 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, trong đó đã trình cấp được 9.026 Giấy chứng nhận; 40.397 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, trong đó đã trình cấp đổi được 21.009 Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động 11.900 Giấy chứng nhận; 23.457 hồ sơ đăng ký thế chấp, 10.841 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp. Thực hiện chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận lần đầu do UBND tỉnh giao, đã trình cấp được diện tích 17.679,3ha, đạt 94,3%.

- Về cung cấp thông tin đất đai, đã cung cấp thông tin cho 10.628 trường hợp cho tổ chức và cá nhân.

- Về công tác đo đạc, đã hoàn thành được 4.601 hợp đồng đo đạc.

- Trong công tác kiểm kê đất đai, đã phối hợp với Chi cục quản lý đất đai kiểm tra tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện năm 2014 và hoàn thành tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014 gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp số liệu kiểm kê toàn quốc.

- Công tác lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính được thường xuyên cập nhật, chỉnh lý, phối hợp với Ban quản lý dự án VLAP hoàn thành tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính của 91 xã, phường thuộc Dự án VLap, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tập trung tại Văn phòng Đăng ký Đất đai và vận hành theo phần mềm VILIS 2.0.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện tại Chi nhánh, kịp thời ban hành các văn bản để hướng dẫn thực hiện thống nhất và tháo gỡ các vướng mắc hoặc chủ động đề xuất giải pháp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất.

Hoạt động dịch vụ cũng có bước tăng trưởng khá. Doanh thu đạt 26,9 tỳ, đạt 214% kế hoạch năm, nộp ngân sách 4,6 tỷ đồng, đạt 239% kế hoạch năm.

Bên cạnh công tác chuyên môn thì công tác cải cách hành chính cũng được ưu tiên. Trong năm, đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định mới, xây dựng Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, ban hành 14 Quy trình tác nghiệp giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và 13 Quy trình tác nghiệp giải quyết thủ tục hành chính đối với hộ gia đình, cá nhân, ban hành điều chỉnh hệ thống đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho phù hợp với thủ tục hành chính, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất Quy trình luân chuyển hồ sơ điện tử giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, đề xuất việc luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính, xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan như: Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường, tập trung chỉ đạo giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình, quy định, hạn chế kéo dài thời gian giải quyết,…

Với những kết quả đạt được, hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trước đây khi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, việc giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương không thống nhất, mỗi nơi mỗi cách làm khác nhau, cơ sở dữ liệu đất đai không tập trung. Sau khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai đã từng bước thống nhất cách hiểu, cách làm, thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được tập trung, thuận lợi. Tuy nhiên thời gian đầu hoạt động của Văn phòng Đăng ký một cấp do trong giai đoạn chuyển tiếp nên việc luân chuyển hồ sơ điện tử cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân còn một số bất cập, dẫn đến tình trạng quá tải, chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Sau đó thực hiện thí điểm luân chuyển hồ sơ giấy trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đến Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 20/9/2015 đến 31/12/2015 mặc dù có thuận lợi là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (vì không qua công đoạn thẩm định của Văn phòng Đăng ký đất đai), tăng cường trách nhiệm của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, nhưng nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập, đó là việc đi lại nhiều lần do luân chuyển hồ sơ giấy liên tục, việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai không được quan tâm, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện không thống nhất và tình trạng chậm trễ hồ sơ vẫn ở mức phổ biến, chưa thật sự rút ngắn được thời gian giải quyết.

Việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai liên quan đến nhiều cơ quan, trong khi thời gian giải quyết được quy định rút ngắn đáng kể. Văn phòng Đăng ký đất đai không tác động được tiến độ giải quyết của các cơ quan khác để đảm bảo yêu cầu giải quyết đúng thời gian quy định. Trong thực tế việc phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, chưa xác định rõ trách nhiệm phối hợp dẫn đến ách tắc trong công tác chuyên môn. Đến nay các Quy chế phối hợp chưa được ban hành nên mối quan hệ phối hợp vẫn còn vướng mắc.

Việc thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai đã được quy định từ lâu với mức thu khá thấp nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung. Kinh phí từ nguồn này không đảm bảo bù đắp chi phí liên quan đến công tác chuyên môn như: mua phôi Giấy chứng nhận, văn phòng phẩm, vật tư, kiểm tra thực địa, sửa chữa thường xuyên các tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định cấp quyền sử dụng đất và các khoản chi khác liên quan. Một số loại phí, lệ phí chưa được quy định nên không có cơ sở để thu. Tỷ lệ trích lại cho cơ quan thu rất thấp, không đủ trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu lệ phí. Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường mức thu mới nhưng do không có trong kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 2015 nên chưa được thông qua.

Nhìn tổng thể, năm 2015 mặc dù có nhiều biến động về tổ chức, thay đổi về cách thức làm việc nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, thể hiện trên mức tăng cao về doanh thu, thu nhập, ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thể hiện chủ trương đúng đắn về thành lập hệ thống văn phòng đăng ký đất đai một cấp.

Phấn khởi với những thành quả của năm 2015 nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai cần phải khẩn trương chuẩn bị cho năm 2016 với nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đó là đổi mới quy trình, cách thức luân chuyển hồ sơ để chuyên nghiệp hóa giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Dự án VLAP do nhà thầu bàn giao lại, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thực hiện đúng tiến độ công trình kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đồng loạt theo nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh tại thị xã Ninh Hoà và huyện Diên Khánh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp triển khai Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Phần 2 VLAP) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý Bản đồ địa chính, bản đồ Quy hoạch tập trung, thống nhất toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai đối với hồ sơ đất đai trước khi triển khai Dự án VLAP đối với hộ gia đình, cá nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho hơn 10.000 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của các tổ chức đã được số hoá trong năm 2015. Bên cạnh đó là kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai cho phù hợp với quy định mới và điều kiện thực tế của đia  phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Phan Anh Hào

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa