Home Các số bản tin Cần rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể

Cần rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể

Email In PDF.

Thực hiện quy định của Pháp luật đất đai năm 2013, từ cuối năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận nhiệm vụ tổ chức công tác định giá đất cụ thể để tham mưu UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Qua thực tế thực hiên hơn một năm qua cho thấy còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong quy trình định giá đất cụ thể hiện nay, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án có liên quan, cần nghiên cứu để rút ngắn Quy trình xác định giá đất cụ thể cho tốt hơn.

1. Theo quy định thì  trình tự xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo Điều 16 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 gồm các công đoạn  sau:

- Xác định mục đích định giá đất cụ thể;

- Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp xác định giá đất;

- Xây dựng phương án giá đất;

- Thẩm định phương án giá đất;

- Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình UBND  cấp tỉnh quyết định;

- UBND tỉnh quyết định giá đất;

Về thẩm quyền tham mưu: Theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng phương án giá đất cụ thể (có thể thuê tư vấn) sau đó trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở  thực hiện.

2. Để thực hiện quy định trên, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 2039/QĐ-UBND ngày 07/08/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất; Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất.

Hội đồng thẩm định giá đất( HĐTĐ) của tỉnh gồm: Phó giám đốc các Sở Tài chính, TNMT, KHĐT, Xây dựng; Cục trưởng cục thuế, Phó Chủ tịch UBND huyện, TX TP liên quan. Tổ giúp việc của HĐTĐ có trách nhiệm giúp HTTĐ kiểm tra phương án giá đất cụ thể và báo cáo kết quả cho Hội đồng thẩm định.

Thực hiện theo trình tự trên thì phương án giá đất do Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức xây dựng hoặc thuê tư vấn thực hiện, sẽ thông qua Tổ giúp việc kiểm tra (bằng cuộc họp và đi  thực địa), sau đó Tổ giúp việc báo cáo kết quả kiểm tra cho Hội đồng thẩm định bằng văn bản, HĐTĐ sẽ tổ chức thẩm định bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản đến các thành viên Hội đồng thẩm định (đối với hồ sơ có ý kiến thống nhất cao), hoặc mời Hội đồng thẩm định họp (đối với hồ sơ phức tạp).

3. Vướng mắc phát sinh: Qua thực tế thực hiện cho thấy, đối với các dự án giao đất cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thuê các Công ty tư vấn xác định giá đất, sau đó kiểm tra và gửi đến HĐTĐ đúng quy trình thì không có vướng mắc, nhưng đối với các hồ sơ xác định giá bồi thường hoặc xác định giá khởi điểm khi thực hiện Quy trình trên gặp một số vướng mắc về việc thu thập thông tin, xây dựng phương án và thời gian lấy ý kiến thẩm định kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường, đấu giá.

Quy trình đang thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Phòng TNMT và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tổ chức xây dựng phương án giá đất cụ thể.

Bước 2. Sau khi có phương án giá cụ thể, Sở TNMT mời thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định kiểm tra phương án giá đất cụ thể (bằng cuộc họp và đi thực địa).

Bước 3. Sau khi kiểm tra và Tổ giúp việc thống nhất với phương án giá đất cụ thể thì, Sở TNMT hoàn chỉnh hồ sơ phương án gởi công văn đến Sở Tài chính (thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) để thẩm định.

Bước 4. Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể theo trình tự sau:

- Đối với hồ sơ không phức tạp: giao Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất lấy ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định bằng văn bản (theo báo cáo Thẩm tra của Tổ giúp việc);

- Đối với hồ sơ phức tạp: Sở Tài chính gửi giấy mời và hồ sơ thẩm định giá đất đến các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất;

Sau khi nhận báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định (trong thời gian 2 ngày), Sở Tài chính lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể.

Trong thực tế, nhiều dự án hoặc công trình có quy mô rất nhỏ chỉ gồm vài thửa đất bị thu hồi (như xây dựng trường học, nhà văn hóa xã….; xây dựng một đoạn đường đi vào khu sản xuất.....) vẫn phải điều tra thông tin thị trường và thực hiện kiểm tra qua Tổ giúp việc, lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng thẩm định mới báo cáo UBND tỉnh dẫn đến chậm tiến độ xác định giá đất cụ thể. (Riêng việc lấy ý kiến thẩm định của thành viên Hội đồng thẩm định phải mất từ 5 đến 10 ngày) Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin thị trường để xác định giá cụ thể về bồi thường rất khó khăn, nhất là đối với giá đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong địa giới hành chính phường, thị trấn (giá chuyển nhượng tương đương đất ở); Và giá đất bồi thường phải bảo đảm sự hài hòa với các dự án đang thực hiện trên địa bàn và phù hợp với các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Do vậy, thời gian qua việc xác định giá đất bồi thường hầu hết dựa trên cơ sở giá bồi thường các dự án đã thực hiện trên địa bàn và hệ số K do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

4. Từ thực tế nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác định giá đất, góp phần làm tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, cần thiết phải xem xét rút ngắn Quy trình thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trong lĩnh vực bồi thường, giá khởi điểm đấu giá và giá thị trường khi giao đât cho các hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo chủ trương riêng của UBND tỉnh. Sở TNMT đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể nư sau:

Kiến nghị đối với hồ sơ xác định giá bồi thường:

Để việc xác định giá đất bồi thường kịp thời và phù hợp với giá đất bồi thường các dự án khác trên địa bàn, cho áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh xác định hệ số K (bồi thường) theo từng địa bàn (cấp xã) để thực hiện bồi thường cho các dự án thuộc kế hoạch thu hồi đất năm 2016.

Cơ sở xác định giá cụ thể theo hệ số K thị trường để bồi thường:

+ Căn cứ vào kế hoạch thu hồi đất hàng năm của tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Căn cứ giá đất tại bảng giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 (Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014); Căn cứ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hiện hành; Căn cứ hệ số K do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

+ Khảo sát thông tin giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại khu vực thu hồi đất hoặc khu vực lân cận trong hai năm liền kề (nếu có) hoặc giá đất bồi thường các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn hoặc khu vực tương tự.

Tổ chức thực hiện:

Sở TNMT phối hợp cùng với UBND các huyện, thị xã thành phố tổ chức xây dựng phương án giá đất bồi thường theo hệ số K và trình Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định theo quy định.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất bồi thường cụ thể trong năm 2015, vẫn được tiếp tục áp dụng giá đất đã phê duyệt để bồi thường cho dự án đó trong năm 2016 (nếu công tác bồi thường chưa xong).

Kiến nghị đối với hồ sơ xác định giá khởi điểm và hồ sơ xác định giá giao đất ở theo chỉ đạo của  UBND tỉnh:

Xác định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp nhưng cần rút ngắn Quy trình thẩm định tại bước 3 và bước 4 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Sau khi Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất( HĐTĐ) của tỉnh kiểm tra và thống nhất cao với phương án giá đất cụ thể thì Sở Tài nguyên và Môi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh gồm Tờ trình và dự thảo Quyết định giá, trình UBND tỉnh phê duyệt (gộp bước 3 và bước 4 thành một).

- Trường hợp sau khi kiểm tra nhưng còn thành viên của Tổ giúp việc có ý kiến khác với phương án giá đất cụ thể, thì Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện Tổ giúp việc báo cáo Hội đồng thẩm định (thông qua Sở Tài chính là Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng) để Hội đồng thẩm định xem xét Quyết định trước khi Hội đồng trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. (thực hiện đủ bước 3 và bước 4).

Trường hợp UBND tỉnh thống nhất với các kiến nghị trên của Sở TNMT thì thời gian thực hiện định giá đất cụ thể sẽ nhanh hơn và đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án cũng như công tác đấu giá đất của tỉnh./.

Hồ Thị Hiền

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa