Home các số BT Công tác điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất đai năm 2016.

Công tác điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất đai năm 2016.

Nhằm bổ sung bảng giá đất 2015 của tỉnh sao cho phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố và có cơ sở dữ liệu xác định giá đất cụ thể theo Luật đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã triển khai kế hoạch điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất năm 2016 của Sở TNMT tại văn bản số 493/STNMT-GĐBTTĐC ngày 19/02/2016. Sở TNMT đề nghị UBND cấp xã (phường, thị trấn) chỉ đạo cán bộ địa chính xã (phường, thị trấn) thực hiện điều tra và ghi đầy đủ thông tin trên phiếu điều tra và giá chuyển nhượng QSD đất thực tế ( không ghi theo các thông tin hợp đồng mà qua đối chiếu nhận thấy không phản ứng đúng thực tế ). Tập trung điều tra giá chuyển nhượng QSD đất đối với đất ở, lưu ý phải phân bổ các khu vực điều tra cho phù hợp để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung bảng giá của tỉnh.

Phòng TNMT phối hợp với chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất chuyển danh sách, địa chỉ, sơ đồ xác định vị trí thửa đất của các hồ sơ phát sinh chuyển nhượng QSD đất của các hộ gia đình cá nhân cho cán bộ địa chính xã (phường, thị trấn) thực hiện điều tra; Tập hợp và kiểm tra phiếu điều tra trước khi gửi về Sở TNMT.

Hàng tháng cán bộ địa chính xã (phường, thị trấn) báo cáo tình hình điều tra giá chuyển nhượng QSD đất gửi về Phòng TNMT từ ngày 28 đến ngày 30 mỗi tháng. Trước ngày 25 tháng cuối quý, Phòng TNMT sẽ tổng hợp báo cáo tình hình điều tra giá chuyển nhượng QSD đất gửi về Sở TNMT. Thông tin chuyển nhượng QSD đất gửi về Sở TNMT. Thông tin chuyển nhượng QSD đất điều tra từ 01/10/2015 đến 01/10/2016.Cuối tháng 10/2016, Phòng TNMT lập báo cáo tình hình điều tra giá chuyển nhượng QSD đất trong năm gửi về Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TNMT.

 Oanh Nguyễn

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa