Home Các số bản tin Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường mới ban hành

Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường mới ban hành

Email In PDF.

Ngày 21/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, số 65/2015/TT-BTNMT, số 66/2015/TT-BTNMT, số 67/2015/TT-BTNMT ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau: QCVN 03-MT:2015-BTNMT quy định về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. QCVN 08-MT:2015/BTNMT: quy định về chất lượng nước mặt. QCVN 09-MT:2015/BTNMT: quy định về chất lượng nước dưới đất. QCVN 10-MT:2015/BTNMT quy định về chất lượng nước biển.

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ban hành các Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (QCVN 11-MT:2015/BTNMT) và Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản xuất cồn nhiên liệu (QCVN 60-MT:2015/BTNMT).

Các Thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định.

Minh Sơn - CCBVMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa