Home các số BT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 như sau :

Về lĩnh vực môi trường

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trong năm 2016, cụ thể:

- Quyết định ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định điều chỉnh Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về lĩnh vực đất đai

- Tham mưu xây dựng văn bản Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh và trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm về pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013.

- Hoàn thành tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đất đai.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 58, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 08 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Về lĩnh vực khoáng sản

- Đánh giá tác động của các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 sau 5 năm thực hiện; đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; đánh giá việc thực hiện Quyết định 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghệ khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 23/12/2013 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản, tiếp tục thực hiện việc cấp giấy hoạt động khoáng sản đúng quy định của Luật Khoáng sản; hoàn thiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2030 và báo cáo UBND tỉnh, trình Thủ thướng Chính phủ phê duyệt các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoảng sản theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Về lĩnh vực môi trường

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh.

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường. Chủ động phòng ngừa sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động tự nhiên gây ra. Từng bước khắc phục, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

- Sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Gắn công tác bảo tồn đa dạng sinh học với các hoạt động bảo tồn danh thắng, du lịch, phát triển cộng đồng.

- Tăng cường năng lực quản lý môi trường, chú trọng công tác kiểm tra giám sát xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chất lượng môi trường.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư. Huy động các nguồn lực, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp môi trường trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp, phân công thực hiện sẽ được trình bày trong Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2016.

Về lĩnh vực đất đai

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm về pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và kịp thời triển khai các văn bản quy phạm mới; Tập huấn đất đai theo chuyên đề cho các cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 58, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Định kỳ tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Một số giải pháp để thực hiện hiệu quả

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và kịp thời tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm có hiệu lực nhằm nâng cao một bước nhận thức về đất đai, bảo vệ môi trường, địa chất và khoáng sản tới các địa phương, doanh nghiệp và người dân.

- Tham gia góp ý việc xây dựng các văn bản QPPL, đồng thời với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách đã ban hành cho phù hợp với tình hình mới khi triển khai Luật Đất đai mới năm 2013, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của ngành; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh nhuệ, đồng bộ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, các địa phương trong sự quản lý các hoạt động địa chất khoáng sản nâng cao một bước, đồng bộ hệ thống quản lý về địa chất và khoáng sản. Tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng chặt chẽ, đồng bộ.

Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa