Home Các số bản tin Báo cáo tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đối với các dự án đã phê duyệt ĐTM

Báo cáo tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đối với các dự án đã phê duyệt ĐTM

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2240/UBND-KT ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1140/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 4 năm 2015. Sau quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) báo cáo như sau:

1. Sở TNMT đã rà soát phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, bổ sung thông tin, lập và gửi Tổng cục Môi trường danh sách các dự án theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm Công văn số 1140/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 4 năm 2015. Sau đó, Sở TNMT đã có Công văn số 2081/STNMT-CCBVMT ngày 01 tháng 9 năm 2015 gửi Tổng cục Môi trường về việc cung cấp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT để phục vụ công tác kiểm tra BVMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, Sở TNMT đã nhận được 13/25 báo cáo ĐTM (trong đó có 7/13 hồ sơ báo cáo ĐTM không có Quyết định phê duyệt đính kèm báo cáo) và đã có công văn đề nghị Tổng cục Môi trường tiếp tục cung cấp.

2. Trong năm 2015, Sở TNMT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện 63 lượt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở  tập trung vào giai đoạn thi công xây dựng, kiểm tra xác nhận các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động (trong đó có 29 lượt kiểm tra xác nhận các công trình biện pháp BVMT). Sau kiểm tra đã có công văn đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện công tác BVMT theo quy định.

Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai: Trong năm 2015. Sở TNMT đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện, tuy nhiên trong năm phát sinh nhiều vụ việc lớn UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết gấp:  các dự án nạo vét khu vực Vịnh Cam Ranh, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao... các vụ việc này cần nhiều thời gian giải quyết, đi lại nhiều lần huy động nhiều nhân lực thực hiện, hồ sơ môi trường thuộc Bộ TNMT phê duyệt... Vì vậy, cũng có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong kế hoạch.

Phương Giang

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa