Home Các số bản tin Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong Quản lý nhà nước và cải cách hành chính (CCHC). Ngày 07/3/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 643/STNMT-VP chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và CCHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Quán triệt và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đẩy mạnh và thực hiện nghiêm các Quy định của  UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và CCHC; trong đó tập trung thực hiện các phần mềm một cửa điện tử và phần mềm E-office. Khi xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính vừa giải quyết hồ sơ trên giấy và đồng thời xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

2. Chỉ đạo công chức, viên chức của các đơn vị được giao tiếp nhận và điều phối các văn bản điện tử trên phần mềm E-office phải thường xuyên cập nhật, báo cáo Lãnh đạo và chuyển các văn bản điện tử cho công chức, viên chức và người lao động được phân công giải quyết; tránh tình trạng hồ sơ tồn đọng nơi công chức, viên chức của các đơn vị được giao tiếp nhận và điều phối các văn bản điện tử. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin khắc phục, hướng dẫn.

3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin giúp Giám đốc Sở  kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và CCHC đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở. Phát hiện và tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét, xử lý các phòng, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Giám đốc Sở.

4. Tổ kiểm tra CCHC của Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra hàng quý, trong đó có nội dung kiểm tra việc triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và CCHC, lấy kết quả kiểm tra để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC của phòng, đơn vị./.

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa