Home các số BT Về việc góp ý một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Về việc góp ý một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến góp ý một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường theo đề nghị của Cục kiểm soát ô nhiễm tại Công văn số 245/KSON-QT như sau:

Đối với QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp: cần phải quy định cụ thể các đối tượng công nghiệp áp dụng. Vì căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Phụ lục của Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đều có chia làm nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thực tế hiện nay, với một số loại hình sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản … là những ngành có tính đặc trưng riêng, do vậy Cục Kiểm soát ô nhiễm cần sớm ban hành các quy chuẩn riêng cho phù hợp của địa phương.

Thanh Tùng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa