Home các số BT Những cải cách trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân

Những cải cách trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân

Ngày 29 tháng 3 năm 2016 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND  ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy chế do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành về trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết từng TTHC về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc kế thừa các quy định về giải quyết TTHC được nêu tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh,  Quy chế mới (thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 đã có cải tiến mạnh mẽ về trình tự thực hiện với mục tiêu là hợp lý hóa quy trình, giảm công đoạn không cần thiết, rút thời gian giải quyết; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập thời gian qua.

Xin viện dẫn một số cải cách đáng chú ý trong việc giải quyết TTHC về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư như sau:

1.Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Theo quy định mới, hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) do công chức của UBND cấp huyện tiếp nhận. Theo quy định hiện hành về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhận hồ sơ phải do công chức của UBND cấp huyện thực hiện. Tuy nhiên trong giai đoạn chuyển tiếp từ Văn phòng Đăng ký đất đai hai cấp sang một cấp và trong điều kiện biên chế hành chính không được giao bổ sung, việc giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ là giải pháp linh động để đảm bảo hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) trong các trường hợp cấp đổi, cấp lại và đăng ký biến động đất đai có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận được thay đổi từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang UBND cấp huyện kể từ ngày 01/4/2016. Đối với các hồ sơ trường hợp này, Chi nhánh Văn phòng trình trực tiếp UBND cấp huyện, không thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, bớt được một công đoạn trung gian.

3. Xác định mối quan hệ liên thông từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh trong việc giải quyết TTHC. Ngoài việc khẳng định người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ hoặc tại UBND cấp xã hoặc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, Quy chế còn quy định quy trình liên thông từ cấp xã đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ nhận từ UBND cấp xã. Quy định cơ chế liên thông này, quy trình giải quyết hồ sơ tiếp nhận từ cấp xã không bị gián đoạn như trước đây, có thể kiểm soát được công đoạn và thời gian giải quyết của cấp xã, UBND cấp xã phải hoàn thành các công việc thuộc trách nhiệm của cấp xã theo thời hạn quy định trước khi chuyển hồ sơ đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

4. Việc xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp luân chuyển hồ sơ địa chính điện tử (hiện nay đang được áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai và một số Chi nhánh, sẽ được áp dụng phổ biến toàn tỉnh trong thời gian tới) được căn cứ vào văn bản điện tử xác nhận của cơ quan thuế để giải quyết hồ sơ, không chờ người sử dụng đất nộp chứng từ như trước đây, qua đó hạn chế việc đi lại nhiều lần, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.

5.Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan với cơ quan đăng ký đất đai thời gian qua gặp nhiều vướng mắc, chủ yếu trả lời chậm hoặc không trả lời việc lấy ý kiến. Nay theo quy định mới, nếu quá thời hạn phối hợp, các cơ quan phối hợp không phản hồi đồng nghĩa với việc thống nhất hoặc không có ý kiến khác. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định và không chịu trách nhiệm với nội dung lấy ý kiến phối hợp. Quy định này ràng buộc trách nhiệm các cơ quan có liên quan đến giải quyết TTHC, tạo điều kiện cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động giải quyết hồ sơ mà không phải chịu hậu quả pháp lý.

6. Việc thực hiện đồng thời nhiều thủ tục được khuyến khích, thay vì người dân phải nhiều lần nộp hồ sơ, nhiều lần đi lại. Thời gian thực hiện các thủ tục lồng ghép không quá tổng thời gian thực hiện riêng lẻ từng thủ tục.

7. Đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký thế chấp (09 thủ tục): Theo quy định mới, người đăng ký thế chấp được nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trước đây, người đăng ký thế chấp phải nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện, có khoảng cách xa so với trụ sở làm việc của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong với số lượng hồ sơ lĩnh vực này nhiều, phải giải quyết ngay trong ngày làm việc nhân viên tiếp nhận phải dành nhiều thời gian cho việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và luân chuyển hồ sơ từ Bộ phận Một cửa về trụ sở làm việc và ngược lại. Việc thay đổi địa điểm tiếp nhận (với điều kiện phục vụ không thua kém do các Chi nhánh đã được cung cấp trang thiết bị Văn phòng đăng ký mẫu từ Dự án VLAP), người đăng ký thế chấp sẽ được nhận kết quả ngay trong buổi làm việc. Đồng thời cũng tạo tiền đề thuận lợi để Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3 đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký thế chấp và cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

8. Đối với các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: xác định trình tự, trách nhiệm và thời gian phối hợp cụ thể giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Qua đó khắc phục những bất cập trước đây, như từ hai lần xuống chỉ một lần chuyển thông tin địa chính (gồm cả tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ) đến Chi cục Thuế do Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện, khắc phục việc đùn đầy trách nhiệm giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan đăng ký đất đai, không tách thủ tục thành nhiều thủ tục con gây rất nhiều phiền hà cho người dân như trước đây.

9. Đối với các thủ tục liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: khác với quy định trước đây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ lấy ý kiến UBND cấp xã về hiện trạng tài sản so với nội dung kê khai đăng ký đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản và được áp dụng một trong hai hình thức lấy ý kiến: thông qua văn bản hoặc phối hợp kiểm tra. Trường hợp có giấy phép xây dựng thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp kiểm tra chịu trách nhiệm, không cần sự tham gia của UBND cấp xã. Trước đây tất cả các trường hợp chứng nhận quyền sở hữu tài sản đều phải lấy ý kiến của chính quyền cấp xã dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, trả kết quả không đúng hạn quy định.

10.Toàn bộ thông tin, dữ liệu có liên quan đến quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả được quy định phải cập nhật trên Phần mềm một cửa điện tử, đồng bộ với quá trình giải quyết hồ sơ trên thực tế. Điều này nhằm phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp, công khai kết quả giải quyết hồ sơ và việc tra cứu hồ sơ trực tuyến của công dân. Để thực hiện quy định này cần có hướng dẫn cụ thể của Sở Nội vụ.

Việc tạo lập hồ sơ điện tử là yêu cầu bắt buộc nhằm giải quyết theo quy trình liên thông trực tuyến, tích hợp dữ liệu, liên thông dữ liệu, phục vụ tra cứu, kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước.

Qua nhiều lần cải cách, việc giải quyết TTHC đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với việc tham mưu ban hành quy định mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện quyết tâm cải cách mạnh mẽ lĩnh vực đất đai nhằm phục vụ tốt hợn cho người dân và doanh nghiệp. Hy vọng tạo ra bước đột phá từ quy định mới nhưng quá trình triển khai thực hiện cần sự đồng tâm, hợp lực của những cá nhân, tổ chức liên quan thì mới thật sự đem lại hiệu quả mong muốn./.

Phan Anh Hào - VPĐKĐĐ

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa