Home các số BT Kết quả triển khai công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 01/10/2015-31/3/2016).

Kết quả triển khai công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ ngày 01/10/2015-31/3/2016).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 915/UBND-NC ngày 04/02/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã triển khai thực hiện kế hoạch Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (TNBTNN) trong 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được kết quả sau:

1. Tình hình yêu cầu bồi thường

Trong 06 tháng qua (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/3/2016), Sở TNMT đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, trong phạm vi quản lý của Sở không có vụ việc yêu cầu bồi thường.

Đạt được kết quả như vậy là do có sự chỉ đạo chặt chẽ về công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTNN, Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

2. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường

2.1/ Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

Ngày 07/3/2016, Giám đốc Sở TNMT đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-STNMT thực hiện kế hoạch TNBTNN năm 2016. Đồng thời,  Sở TNMT đã triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở tham gia học tập, quán triệt Luật TNBTNN, Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQL ngày 01/3/2013 và Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ được giao phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không được chủ quan hoặc làm trái pháp luật trong khi thi hành công vụ, dẫn đến việc gây thiệt hại cho các tổ chức cá nhân, khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại.

2.2 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi thuộc Sở:

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTNN và các văn bản có liên quan luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ; bên cạnh đó, Ban Giám đốc phân công Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện Luật TNBTNN trong phạm vi quản lý của Sở và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở xem xét, quyết định. Trong thời gian qua, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi thuộc Sở quản lý.

3. Đánh giá chung những kết quả đạt được:

Trong thời gian qua, công tác triển khai, thi hành Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức khác nhau. Việc thực hiện Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật cán bộ, công chức, từng bước chuyển biến nhận thức của người thi hành công vụ, tạo mối quan hệ bình đẳng giữa người thi hành công vụ với người dân. Từ đó nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp của người thi hành công vụ và ý thức của người dân trong mối quan hệ giữa người dân với cơ quan nhà nước.

4. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động trong mọi tình huống khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường xảy ra .

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân nhằm phát hiện kịp thời các sai sót không đáng có trong quá trình thi hành công vụ của công chức, viên chức toàn Sở.

- Đưa công tác TNBTNN như một tiêu chí thi đua khen thưởng nhằm nêu cao vai trò đạo đức công vụ đối với người thi hành công vụ./.

Thanh Tuyết - Thanh tra Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa