Home các số BT Về việc góp ý Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban QL Khu kinh tế Vân Phong

Về việc góp ý Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban QL Khu kinh tế Vân Phong

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Công văn số 633/SNV-CCHC ngày 04/4/2016 của Sở Nội Vụ về việc góp ý đối với Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Qua nghiên cứu dự thảo Quy chế, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản thống nhất và có một số nội dung góp ý như sau:

-Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư(GCNĐT) đối với các nhà đầu tư trong nước: Theo Công văn số 4670/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 10/7/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc cấp GCNĐKĐT và thủ tục đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản có nêu: “Nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác khoáng sản’. Vì vậy, đối với các dự án đầu tư khai thác khoáng sản của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9093/UBND-KT ngày 31/12/2015 về việc cấp GCNĐT và đăng ký kinh doanh trong dự án khai thác khoáng sản: Dự án khai thác khoáng sản là loại dự án đặc thù, Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án (theo Quy định của Luật Đầu tư) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh có các nội dung trùng với bước lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đấu giá theo quy định của Luật khoáng sản.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh về chủ trương lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục xin chủ trương để đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp có hoạt động thăm dò khoáng sản tại Khánh Hòa.

Thanh Tùng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa