Home Các số bản tin Những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai

Email In PDF.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã thực hiện nhiệm vụ thể hiện kết quả trên các lĩnh vực:

1 Về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh đã tiếp nhận 21.734 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký kiến động đất đai. Đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường: 5.984 hồ sơ, trình cấp huyện: 9.253 hồ sơ, trình UBND tỉnh: 164 hồ sơ.

Trên cơ sở đó, đã hoàn thành trả 21.523 Giấy chứng nhận (GCN) cho hộ gia đình, cá nhân.Trong đó có 270 GCN cấp lần đầu cho tổ chức, 3.774 GCN cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, 1.047 GCN cấp đổi cho tổ chức, 8.570 GCN cấp đổi cho hộ gia đình, cá nhân, 7.932 GCN đăng ký chỉnh lý biến động hộ gia đình, cá nhân.

Đối với hồ sơ đăngg ký giao dịch bảo đả, đã thực hiện đăng ký thế chấp 11.567 trường hợp, xóa thế chấp 5.261 trường hợp.

2. Về thông tin lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Đã cung cấp thông tin: 4.249 thửa đất, chỉnh lý trên Vilis: 8.737 trường hợp, trích lục đất tổ chức, cá nhân: 1.161 thửa.

3. Về công tác đo đạc: đã hoàn thành 2.846 công trình đo đạc

4 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các đơn thư do UBND tỉnh hoặc Sở giao.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác

Triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chuyển giao thẩm quyền ký GCN đối với hộ gia đình, cá nhân; tổ chức trao GCN đã được cấp theo Dự án VLAP cho người sử dụng đất.

Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường Bộ TTHC về lĩnh vực đất đai chuẩn hóa theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tham mưu báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kế hoạch triển khai các Luật mới; Báo cáo giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh CPI; Phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tham mưu ban hành Quy chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng Quy chế liên thông giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cơ sở tôn giáo.

Tham mưu ban hành QĐ số 828/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 31/5/2016 về  Quy trình tác nghiệp giải quyết TTHC tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát TTHC, tuyên truyền CCHC năm 2016.

Ban hành Văn bản chỉ đạo các Chi nhánh tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục triển khai công trình kê khai đăng ký cấp GCN đồng loạt theo nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh tại thị xã Ninh Hoà.

Phan Anh Hào

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa