Home Các số bản tin Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Ngành tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016.

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Ngành tài nguyên và môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016.

Email In PDF.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết đạt một số kết quả công tác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:

Lĩnh vực đất đai:

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tiếp nhận 92 hồ sơ về giao đất, thuê đất, gia hạn sử dụng đất; số dự án tồn kỳ trước chuyển qua 21 hồ sơ. Đã tập trung giải quyết 102/113 hồ sơ hiện còn 11 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Tiếp nhận 21.734 hồ sơ cấp GCNQSDĐ của các tổ chức, doanh nghiệp. Đã hoàn thành và giao được 21.523 GCNQSDĐ trong đó: GCNQSDĐ cấp lần đầu cho tổ chức là: 270 GCN; GCNQSDĐ cấp đổi cho tổ chức là: 1.047 GCN; GCNQSDĐ cấp lần đầu cho cá nhân là: 3.774 GCN; GCNQSDĐ cấp đổi lại cho cá nhân là: 8.570 GCN; GCNQSDĐ đăng ký chỉnh lý biến động cho cá nhân là: 7.932 GCN; thực hiện đăng ký thế chấp cho 11.567 GCNQSDĐ; xóa thế chấp cho 5.261 GCNQSDĐ; thay đổi nội dung thế chấp cho 08 GCNNQSDĐ cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đã góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 50 dự án; góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 21 dự án; góp ý thỏa thuận địa điểm cho 17 dự án; góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án, thời gian hoạt động dự án: 20 dự án.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang; thực hiện việc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tại 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Hoàn thành 04 quy trình ISO 9001:2008 theo bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc và bản đồ để thực hiện theo phần mềm một cửa.

Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cấp GCNQSDĐ: 130 công trình.

Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính: 45 công trình.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: 06 đơn vị

Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện kế hoạch thi công Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Lập Thiết kế kỹ thuật –Dự toán đất Nông, lâm trường theo Thông tư 07/2015/TT-BTNMT cho 02 đơn vị. Báo cáo Tổng cục quản lý đất đai về tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ của các công ty lâm nghiệp năm 2016.

Hoàn thành đo đạc 2.846 công trình.

Công tác về giá đất- bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung gải quyết 231/244 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung của Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án điều chỉnh bảng giá đất 2015 của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 30/2014/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về công tác phát triển quỹ đất: Thực hiện các thủ tục để chuẩn bị công tác đấu giá, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm của các Khu: Khu biệt thự Đường Đệ, Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Khu đô thị mới Vĩnh Hòa. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác thực hiện các dự án; quản lý và bảo vệ các khu đất.

Công tác thông tin lưu trữ và cơ sở dữ liệu về đất đai: Cung cấp thông tin về thửa đất cho 4.249 trường hợp; Chỉnh lý hồ sở trên Vilis cho 8.737 trường hợp; Trích lục thửa đất cho tổ chức và cá nhân cho 1.161 thửa.

Về lĩnh vực Bảo vệ môi trường: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 27 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 10 đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Công tác kiểm soát ô nhiễm: Hướng dẫn Báo cáo kiểm soát ô nhiễm cho 220 cơ sở của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải.

- Công tác chất thải nguy hại: Thẩm định và tham mưu cấp sổ Chủ nguồn thải nguy hại cho 19 cơ sở; tiếp tục tiếp nhận và cập nhật báo cáo quản lý chất thải nguy hại của 111 chủ nguồn thải năm 2015 và 03 chủ nguồn thải nguy hại năm 2016.

-Thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: Hướng dẫn 157 cơ sở sản xuất, kinh doanh kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2016; tổng số tiền thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ đầu năm đến nay là 294,4 triệu đồng.

-Ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường: Tổng số tiền thu được của 03 dự án nộp tiền cải tạo, phục hồi môi trường từ đầu năm đến nay là 588,3 triệu đồng.

Về công tác quan trắc môi trường: Đã hoàn thành công tác thu và phân tích mẫu môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh đầy đủ đúng theo kế hoạch; hoàn thành Báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng tháng (từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016); hoàn chỉnh Báo cáo thông tin môi trường năm 2016 và gửi đến các cơ quan, đơn vị phục vụ cho công tác quản lý môi trường. Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005. Trong tháng 4/2016, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã kiểm tra và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm của Trung tâm đảm bảo theo tiêu chuẩn. Duy trì thường xuyên việc vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Làng trẻ em SOS, hàng tháng lập báo cáo kết quả quan trắc đầy đủ, kịp thời đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý môi trường. Vận hành Trạm quan trắc môi trường  không khí tự động (bụi; CO; SO2) tại Sở Tài nguyên và môi trường số 14 Hoàng Hoa Thám Nha trang.

Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

Tiếp nhận 26 hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động về tài nguyên nước và 07 hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2015, đã tập trung giải quyết 19/33 hồ sơ hiện còn 14 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định phê duyệt cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; việc lập Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1642/UBND-KT ngày 15/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép hoạt động tài nguyên nước trong thời gian chưa lập được Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Khánh Hòa. Phối hợp với UBND thành phố Cam Ranh tổ chức lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2016.

Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản: Tiếp nhận, thẩm định 06 hồ sơ hoạt động khoáng sản gồm: 03 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, 01 hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng, 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; 01 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ cải tạo đồng ruộng thu hồi sét gạch ngói; 02 hồ sơ nạo vét, thu hồi cát và 28 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.Trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn 02 huyện ( Cam Lâm và Diên Khánh); hoạt động khai thác khoáng sản cát trái phép trên sông Cái, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh; 01 khu vực đề nghị tiếp tục thu hồi, vận chuyển cát, 02 khu vực về chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản, 01 khu vực cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói; 03 khu vực nạo vét thu hồi cát bãi bồi, 02 khu vực khoáng sản đất, đá làm Vật liệu xây dựng thông thường; 01 khu vực khai thác, vận chuyển cát; 05 khu vực thăm dò khoáng sản; 01 khu vực hoạt động khoáng sản; 01 khu vực gia hạn thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn; 01 khu vực khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép; 01 khu vực báo cáo thăm dò khoáng sản; 01 khu vực đóng cửa mỏ và 01 khu vực thu hồi vận chuyển đất san lấp trong dự án.

Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định bảng giá tính thuế tài nguyên để làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 Nguyễn Thị Hồng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa