Home Các số bản tin Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính ( CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính ( CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Sáu tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC chung của Sở, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, kế hoạch áp dung Hệ thống QLCL ISO 9001 2008, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; làm cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. Kết quả nổi bật đã đạt được như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền pháp luật:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/041/2016  sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28/01/2016  sửa đổi Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh và Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 thay thế Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28/01/2016  của UBND tỉnh Khánh Hòa; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 phê duyệt Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển – hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016 -2020; Quyết định điều chỉnh kế hoạch  hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển đảo, Luật Tài nguyên nước.

2. Công tác rà soát thủ tục hành chính:

Đã triển khai và hoàn thành việc chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (gồm 101 TTHC); UBND cấp huyện (28 TTHC) và UBND cấp xã (05 TTHC). Hiện đang gửi Sở Tư pháp góp ý thẩm định.

3. Về áp dụng  ISO trong hoạt động của cơ quan

Sở đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2016 của Sở. Các lĩnh vực được tiếp tục duy trì gồm: đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, môi trường, Biển – Hải đảo. Xây dựng mới 13 Quy trình áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 đối với lĩnh vực Tài nguyên nước và 01 Quy trình đối với lĩnh vực Thanh tra.

 

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở tiếp tục duy trì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”; đến nay có 58 thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; 28 thủ tục hành chính được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa; 53 thủ tục hành chính đã thực hiện cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.   Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, toàn Sở đã giải quyết được 2031/2413 hồ sơ phải giải quyết, đạt tỷ lệ 84,17 %; trong đó số hồ sơ giải quyết sớm hẹn được 1318 hs, đạt 64,89 %, đúng hẹn được 347 hs, đạt 17,09 %, trễ hẹn 366 hs, chiếm 18,02 %.  Hiện còn 382 hs đang giải quyết, chiếm 15,83 %.  Riêng trong tháng 6 năm 2016; tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hẹn và đúng hẹn đạt 98,05 %

5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sở đã sắp xếp 17 cán bộ học lớp Trung cấp chính trị hệ tại chức; 09 người học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính; 05 người học lớp Cao cấp Chính trị Hành chính; 02 người học lớp bồi dưỡng kiến thức ANQP và 03 người học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng.

Làm văn bản đề nghị nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ cho 03 công chức; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 13 công chức và 18 viên chức.

6. Thực hiện các quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Trình UBND tỉnh Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; hoàn thành Đề án mô tả vị ví việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viêc chức của Sở.

Làm thủ tục bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Sở. Quyết định điều chuyển 01 công chức từ Thanh tra Sở  về Văn phòng Sở. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển đổi vị trí công tác 03 người.

7. Về thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết các thủ tục hành chính:

Sở đã thống kê và lập danh sách 52 thủ tục hành chính có thể thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết nếu các tổ chức, cá nhân yêu cầu, niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính, Phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ tại bộ phận “một cửa”.

8. Về giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3:

Sở đã lập danh mục 25 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3; ban hành kế hoạch lộ trình tin học hóa dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn trực quan bằng tờ rơi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa và Trang Thông tin điện tử của Sở.

9. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm kết nối phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và phần mềm Vilis của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hiện đơn vị tư vấn đang thực hiện).

Thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số  năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tăt là PAPI) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính 05 phòng, đơn vị theo kế hoạch để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các phòng, đơn vị thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của phòng, của đơn vị và của Sở theo đúng tiến độ. Phát hiện và yêu cầu các phòng, đơn vị xử lý những tồn tại, yếu kém trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện phẩn mềm nhắc việc của UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những hồ sơ, chỉ đạo của UBND tỉnh bị trễ hẹn.

Tổ chức cuộc thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính cho công chức, viên chức trong toàn Sở.

Nguyễn Duy Đức- VP Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa