Home Các số bản tin Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2016, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua việc thực hiện 6 tháng đầu năm 2016; ngày 12/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2016:

1. Các phòng, đơn vị rà soát những nhiệm vụ, kế hoạch CCHC được Sở giao tại Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 20/01/2016; trong đó có các nhiệm vụ về tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp văn bản đến hạn chưa tham mưu trình UBND tỉnh ban hành được, thì có Văn bản đề nghị UBND tỉnh gia hạn và có kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Tăng cường trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở,  Trưởng phòng, Trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC của phòng, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra và  tập trung nhân lực, rà soát công việc để giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền trách nhiệm của phòng, đơn vị kể cả hồ sơ trên giấy và trên phần mềm điện tử một cửa, không để hồ sơ tồn đọng, chậm trễ. Các hồ sơ trễ hẹn phải làm rõ trách nhiệm của người thụ lý, lãnh đao phòng kiểm duyêt và thời gian trình Lãnh đạo Sở ký ban hành để có cơ sở xem xét trách nhiệm và đánh giá cán bộ.

Căn cứ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC ứng dụng trên phần mềm một cửa; hàng tháng các phòng, đơn vị thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình xử lý, kể cả Lãnh đạo phòng, đơn vị, Lãnh đạo Sở. Các phòng đơn vị báo cáo kết quả theo dõi về Văn phòng Sở trước ngày 01 của tháng kế tiếp; Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, tổng hợp quá trình thực hiện của các phòng, đơn vị. Những công chức, viên chức, nhân viên  ba tháng (03) liên tục có hồ sơ trễ hẹn sẽ xem xét điều chuyển vị trí công tác, không xếp loại thi đua cuối năm và khi đánh giá công chức, viên chức cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo phòng, đơn vị phụ trách cũng chịu trách nhiệm liên đới tương ứng. Thời gian thực hiện kể từ tháng 8 năm 2016.

3. Các phòng, đơn vị rà soát các công việc, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh do Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, những công việc phức tạp, không làm kịp phải có Văn bản xin gia hạn. Hàng tuần vào trước lúc 10 h ngày thứ 6, Văn phòng Sở thống kê và thông báo kết quả giải quyết các TTHC trên phần mềm một cửa và phần mềm nhắc việc để Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị, biết, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời những trường hợp tồn đọng, trễ hẹn.

4. Các phòng, đơn vị thường xuyên nhắc nhở, động viên công chức, viên chức, nhân viên và người lao động, nhất là những người trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa về thái độ đón tiếp, làm việc và hướng dẫn công dân và các tổ chức đến yêu cầu giải quyết công việc, TTHC nhằm phục vụ tốt nhất và đem lại sự hài lòng cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp.  Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận một cửa phải hướng dẫn thủ tục đầy đủ, tận tình; chỉ hướng dẫn, yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ một lần.

5. Chi cục Quản lý đất đai, phòng Giá đất – BTTĐC và Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng Chương trình hành động cụ thể của từng vị trí, lĩnh vực công tác và tổ chức thực hiện đối với từng nội dung công việc có liên quan đến lĩnh vực đất đai để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số CPI).

6. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, kết hợp tổ chức thăm dò ý kiến của khách hàng và Hội nghị tập huấn về công tác CCHC trong Quý III năm 2016.

7. Chi cục Quản lý đất đai tiến hành rà soát, kiểm tra các Hợp đồng thuê đất đã hết hạn tiếp tục ký Hợp đồng; xây dựng cơ sở dữ liệu về các đơn vị thuê đất và xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi thời hạn thuê đất.

8. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các phòng, đơn vị tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân thực hiện nộp và giải quyết hồ sơ điện tử qua mạng Internet ở mức độ 3. Trước mắt vận động các cá nhân, đơn vị có nhu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp thành quả tọa độ đo đạc.

9. Giao Tổ kiểm tra CCHC của Sở tiếp tục kiểm tra CCHC tại các phòng, đơn vị theo kế hoạch để kịp thời phát hiện, đề xuất hướng xử lý với những  trường hợp không thực hiện đúng theo kế hoạch CCHC chung của Sở, của phòng, đơn vị.

10. Giao Chánh văn phòng theo dõi kết quả thực hiện hàng tháng của các phòng, đơn vị; báo cáo và đề xuất Giám đốc Sở xem xét điều chuyển, xử lý kỷ luật Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, đơn vị để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá hạn; những trường hợp sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó dễ cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc.

Nguyễn Duy Đức –VP Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa