Home Các số bản tin Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai

Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai

Email In PDF.

Trong 6 tháng đầu năm Chi cục Quản lý đất đai (Đơn vị) đã hoàn thành một số công việc trọng tâm như sau:

Các nhiệm vụ đã hoàn thành

Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 263/QĐ-UBND 28/01/2016 và hiện nay đang thực hiện Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày  29/3/2016 của UBND tỉnh; Tổng hợp Báo cáo tình hình quản lý NN về đất đai tỉnh Khánh Hòa năm 2015; Tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về thu hồi đất dự án chỉnh trang đô thị cải tạo Môi trường tại khu vực Cồn Nhất Trí NT; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KT- XH và môi trường năm 2016;Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Sở chỉ đạo, kiểm tra UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch Đăng ký đất đai năm 2016 theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và giao chỉ tiêu cấp GCN năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo định kỳ các dự án Bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh quý I năm 2016; Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết kịp thời các vướng mắc về chuyên môn, đặc biệt là về công tác Đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ.

Những nhiệm vụ đang thực hiện

Công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 do Đơn vị Tư vấn thực hiện và đang chờ ý kiến của Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu chính thức.

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh (đã trình Sở Nội vụ thẩm định); Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh có văn bản số 3845/UBND v/v hoàn chỉnh dự thảo quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai  liên  quan  đến  tổ  chức,  doanh nghiệp theo đó giao Sở hoàn thành việc xây dựng Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai liên quan đến tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính về đất đai có liên quan  đến  doanh  nghiệp,  tổ  chức,  cơ  sở  tôn  giáo  vào  Quy  chế  để  thẩm  định,  trình UBND tỉnh ban hành, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ;

Chủ trì và hoàn thành việc Xây dựng Dự thảo Quy chế  phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo thông báo số 69/TB-UBND ngày 07/03/2016 của UBND tỉnh và Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 07/03/2016 của Sở) và đã trình Sở Nội vụ thẩm định (văn bản số 1661/STNMT ngày 31/5/2016).

Lập Báo cáo danh sách các tổ chức hết thời hạn sử dụng đất trong năm 2016 và Thông báo để các tổ chức này biết để thực hiện thủ tục gia hạn.

Đôn đốc các đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện về công tác Báo cáo đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KT-XH và môi trường 6 tháng đầu năm 2016.

Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp GCN 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo định kỳ các dự án BĐS trên địa bàn tỉnh quý II năm 2016.

Về công tác thẩm định hồ sơ và giải quyết văn bản đến tại Chi cục:

a) Hồ sơ một cửa về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích, gia hạn quyền sử dụng đất cho tổ chức: Tổng nhận 113 hồ sơ (trong đó năm 2015 chuyển sang 21 hồ sơ; năm 2016 tiếp nhận  hồ sơ); Đã tham mưu xử lý giải quyết 102 hồ sơ (đạt 90,27%), trong đó còn 11 hồ sơ trong hạn giải quyết. Đối với riêng hồ sơ tiếp nhận trong năm 2016 giải quyết 81/92=88,04% (đúng và trước hạn 49; trễ hạn 32 = 39,5%)

b) Kết quả thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tổng số hồ sơ: 184 hồ sơ, đã giải quyết, xử lý 165 (89,7%); đang giải quyết 19 (10,3%).

c) Công tác tham mưu giải quyết văn bản đến

- Tiếp nhận và xử lý 2419/2445 văn bản về đất đai, đạt 98,9%.

- Tổng số văn bản phải giải quyết, xử lý 1611; đã giải quyết xử lý: 1350 đạt 83,8%.

Đơn vị

Tổng cộng

Số lượng Đang G.quyết, xử lý

Đã giải quyết

 

Số lượng

Tỷ lệ so  Chi cục

Tổng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng

Đúng hạn

Tổng

1611

100

261

75

186

1350

670

Phòng Nghiệp vụ

704

43.70

119

32

87

585

226

Phòng Quy Hoạch

600

37.24

90

37

53

510

239

Phòng Tổng hợp

139

8.63

30

0

30

109

84

Lãnh đạo Chi cục

168

10.43

22

6

16

146

121

% so tổng phải GQ của phòng

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

100

16.20

4.66

11.55

83.80

41.59

Phòng Nghiệp vụ

 

100

16.90

4.55

12.36

83.10

32.10

Phòng Quy Hoạch

 

100

15.00

6.17

8.83

85.00

39.83

Phòng Tổng hợp

 

100

21.58

0.00

21.58

78.42

60.43

Lãnh đạo Chi cục

 

100

13.10

3.57

9.52

86.90

72.02

d) Tham mưu ban hành văn bản đi.

Đã tham mưu cho Sở ban hành 648 văn bản (trong đó gồm: Công văn 459; tờ trình: 169; báo cáo 20);

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016

1. Hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong quý III/2016; Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết kịp thời các vướng mắc về chuyên môn, đặc biệt là về công tác Đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất;

2.Tham mưu Sở trình UBND tỉnh Văn bản chỉ đạo UBND cấp xã, cấp huyện thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2016) đến Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; để UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tham mưu Sở ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập  kế hoạch sử dụng đất hàng năm  2017;

3.Tham mưu Lãnh đạo Sở các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và VPĐK đất đai tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2016; Đôn đốc các đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác Báo đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KTXH và môi trường 6 tháng đầu năm 2016; để Tổng hơp, Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

 Lê Mai Tôn Tuyến

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa