Home các số BT Xác nhận hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” của Tổng Công ty Khánh Việt

Xác nhận hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” của Tổng Công ty Khánh Việt

Ngày 20/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 2440/STNMT-CCBVMT xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của hạng mục hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án “Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ” tại thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa của Tổng Công ty Khánh Việt, cụ thể:

Về công trình thu gom, xử lý nước thải

Hiện tại, dự án đã hoàn thành khu xử lý nước thải tập trung có công suất 50m3/ngày phục vụ giai đoạn vận hành, trong đó:

- Hệ thống xử lý nước thải giết mổ công suất 40 m3/ngày:

Quy trình xử lý: Nước thải giết mổ → song chắn rác, hố thu → Bể điều hòa → Bể UASB → Bể lắng → Hồ sinh học → nguồn tiếp nhận.

- Hệ thống xử lý nước thải muối da 10 m3/ngày:

Quy trình xử lý: Nước thải muối da → hố thu, khay lọc rác → Bể tách mỡ → sân phơi muối → muối thô.

Các công trình bảo vệ môi trường đã được thay đổi, điều chỉnh so với phương án đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thay đổi quy mô công suất nước thải giết mổ từ 17 m3/ngày tăng lên 50 m3/ngày (trong đó nước thải giết mổ 40m3/ngày và nước thải muối da 10m3/ngày) so với hồ sơ được phê duyệt.

- Quy trình công nghệ theo báo cáo ĐTM được phê duyệt:

Nước thải giết mổ → hầm tiếp nhận → bể tuyển nổi → bể điều hòa → bể UASB → Bể lắng đứng → Bể khử trùng → hồ sinh học → tái sử dụng tưới cây (cột B QCVN 40:2011/BTNMT).

- Như vậy, chủ dự án đã có sự thay đổi quy mô công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung, quy trình công nghệ; điều chỉnh thêm quy trình công nghệ xử lý.

- Các nội dung thay đổi trên chưa có sự đồng ý của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về kết quả phân tích mẫu

Sở TN&MT đã phối hợp với Trung tâm quan trắc TN&MT lấy 02 mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải để phân tích.

Sau khi đối chiếu với Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp thì các thông số phân tích của nước thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn,

cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

KH-NT-16-0182

KH-NT-16-0183

QCVN 40:2011/BTNMT

(Cột B)

pH

6,9

7,1

5,5 - 9

BOD5 (mg/l)

260

32

50

TSS (mg/l)

152

5

100

Amoni (mg/l)

33,6

9,8

10

Nitrat (mg/l)

0,32

0,10

-

Phosphat (mg/l)

0,59

0,46

-

Dầu mỡ (mg/l)

1,0

0,2

10

Coliform (VK/100 ml)

985.000

4.200

5.000

 Phương Giang

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa