Home các số BT Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng được xác nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục các cơ sở phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường ( ONMT) năm 2016 ( cải tạo hệ thống xử lý nước thải).

Ngày 08/8/2016, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng (Bệnh viện) đã gửi Văn bản số 315/BC-BVYHCT&PHCN về việc đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường (Bệnh viện đã thực hiện việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải).

Ngày 22/9/2016, Sở TNMT phối hợp cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Nha Trang đi kiểm tra thực tế việc khắc phục ô nhiễm của Bệnh viện và lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý để phân tích.

Qua kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy, các thông số ô nhiễm đều đạt QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Trên cơ sở đó, Sở TNMT xác nhận Bệnh viện đã hoàn thành xử lý ô nhiễm theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, Bệnh viện phải có trách nhiệm vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế và thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường theo quy định.

Vũ Ngọc Quân

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa