Home các số BT Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Tổng hợp kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 19/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 60 Phiếu thăm dò đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thăm dò sự hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Đến ngày 24/10/2016, Sở nhận được 42 phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

I. Đối với nội dung các cơ quan, đơn vị đến liên hệ với Sở giải quyết thủ tục hành chính: Số phiếu nhận được 14 phiếu, cụ thể:

STT

Nội dung khảo sát

Ý kiến đánh giá (Phiếu)

1

Thời gian trả hồ sơ so với Phiếu hẹn/thời gian hẹn

Sớm hẹn:   01

Đúng hẹn:  13

Trễ hẹn:  00

2

Việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính

Rất rõ ràng:  05

Rõ ràng:  07

Chưa rõ ràng:  00

3

Thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, nhân viên

Rất tận tình, chu đáo:  04

Tận tình, rõ ràng: 08

Chưa rõ ràng:  00

4

Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ

Rất tốt:   03

Tốt:   10

Chưa tốt:  00

5

Số lần bổ sung hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ làn đầu và có Giấy biên nhận

01 lần:   05

02 lần:   01

6

Đánh giá chung về mức độ hài lòng của cơ quan/đơn vị với Sở Tài nguyên và Môi trường

Rất hài lòng:   04

Hài lòng:  10

Chưa hài lòng: 00

II. Đối với nội dung các cơ quan, đơn vị có mối quan hệ với Sở trong giải quyết công việc giữa các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở: Số phiếu nhận được 28 phiếu, cụ thể:

STT

Nội dung khảo sát

Ý kiến đánh giá (Phiếu)

1

Thời gian phối hợp giải quyết công việc

Sớm hẹn: 00

Đúng hẹn:  25

Trễ hẹn: 01

2

Thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, nhân viên

Rất rõ ràng:   05

Rõ ràng:  23

Chưa rõ ràng:

3

Kết quả giải quyết công việc với Sở

Rất hài lòng:   01

Hài lòng: 21

Chưa hài lòng:  00

4

Kết quả giải quyết công việc với đơn vị trực thuộc Sở

Rất hài lòng:  01

Hài lòng: 21

Chưa hài lòng:  00

5

Môi trường, điều kiện vật chất phục vụ

Rất tốt: 05

Tốt:   20

Chưa tốt:  00

6

Đánh giá chung về mức độ hài lòng của cơ quan/đơn vị với Sở Tài nguyên và Môi trường

Rất hài lòng:   02

Hài lòng: 23

Chưa hài lòng:  00

 Đánh giá chung:

Qua kết quả trên cho thấy mức độ hài lòng chung của các cơ quan, đơn vị với Sở Tài nguyên và Môi trường đều hài lòng (đạt 92,8 %).

- Về thời gian trả hồ sơ so với Phiếu hẹn/thời gian hẹn, thời gian phối hợp giải quyết công việc đều đúng hẹn và sớm hẹn (chiếm 92,8 %), có 01 trường hợp trễ hẹn.

- Về công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính có 12/14 phiếu (85,7 %) cho rằng rõ ràng và rất rõ ràng.

- Về thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ, nhân viên: có 40/42 phiếu (95,2 %) cho rằng rõ ràng và rất rõ ràng.

- Về môi trường, điều kiện vật chất phục vụ: có 38 phiếu đánh giá Tốt và rất tốt (90,7 %).

Tuy vậy vẫn có 01 phiếu cho rằng thời gian phối hợp giải quyết công việc bị trễ hẹn. Tỷ lệ khách hàng rất hài lòng với kết quả giải quyết các thủ tục hành chính và kết quả giải quyết chung của Sở vẫn còn ít. Vẫn còn 01 trường hợp đi lại 02 lần mới nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao kết quả giải quyết các thủ tục hành chính và chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên làm việc tại Bộ phận “một cửa”, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, viên chức đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính. Yêu cầu các  cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận “một cửa” nâng cao tinh thần phục vụ, giải thích và hướng dẫn khách hàng đến nộp hồ sơ chu đáo, tận tình, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách đến liên hệ yêu cầu giải quyết công việc./.

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa