Home các số BT Kết quả thực hiện Kế hoạch Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Kết quả thực hiện Kế hoạch Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 9435/UBND-KT ngày 22/11/2016, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” và Quyết định 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.

Qua rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” nhìn chung, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều dự án, đề án, nhiệm vụ trong thời gian qua, đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng ven biển; tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, ứng phó sự cố môi trường, thiên tai trên biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển, trên đảo, phát triển kinh tế biển bền vững cũng được quan tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về biển, về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã từng bước được chú trọng. Hoạt động quan trắc môi trường và tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh được thực hiện định kỳ. Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa, sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác quản lý tài nguyên biển và hải đảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay vẫn còn nhiều nhiệm vụ, đề án, dự án của các chương trình, kế hoạch của tỉnh được ban hành nhưng vẫn chưa được thực hiện. Nhiều chỉ tiêu giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí để thực hiện. Nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án của các chương trình, kế hoạch chủ yếu là vốn nghiên cứu khoa học, vốn sự nghiệp môi trường và vốn sự nghiệp kinh tế phân bổ hàng năm thấp, trong khi nhu cầu vốn để thực hiện hàng năm là khá lớn. Mặc dù hiện nay tỉnh đang mời gọi các nguồn lực khác từ cộng đồng nhưng việc huy động vốn còn rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cân đối ngân sách để bố trí đủ kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ điều tra tài nguyên và môi trường biển và xây dựng một cơ chế huy động vốn hiệu quả từ các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các quyết định trên.

Trọng Tuệ - Nguồn: CV 189/STNMT-CCBHĐ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa