Home các số BT Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

Nhằm tạo điều kiện cho các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong giai đoạn thi công xây dựng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Ngày 24/1/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 290/STNMT-CCBVMT về hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt. Cụ thể như sau:

- Lấy mẫu chất thải và giám sát chất lượng môi trường: Số lượng mẫu, vị trí lấy mẫu, các thông số và tần suất giám sát được quy định cụ thể tại chương 5 của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Đơn vị thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

- Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án dựa trên cơ sở chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường đã đề xuất tại chương 5 của Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và niêm yết công khai tại UBND cấp xã nơi thực hiện dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.9, 2.10 và 2.11 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Tiến độ triển khai dự án: thời gian bắt đầu thi công, các hạng mục đã và đang xây dựng và các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Các thay đổi của dự án (nếu có) sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

 Phạm Nhung (Nguồn: Công văn số 290/STNMT-CCBVMT)

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa