Home các số BT Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thường năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng năm 2013 và Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày 29/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số  85 /QĐ-STNMT về Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa. So với Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 06/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức khối thi đua, nội dung thi đua và chấm điểm xếp loại khen thưởng; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này có một số điểm mới cần lưu ý sau:

1.Về chấm điểm nội dung 7 thực hiện cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT):

- Chấm điểm về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); trong đó quy định về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn: Dưới 05 % chấm 02 điểm; từ 05% đến dưới 10 %  chấm 1,5 điểm; trên 10 % chấm 0,5 điểm (tính tại thời điểm kiểm tra chéo trên phần mềm “một cửa”). (Phòng, đơn vị không có TTHC trên phần mềm một cửa chấm 1,5 điểm)

- Chấm điểm về tỷ lệ công chức, viên chức (CC,VC) thực hiện Email công vụ trong quản lý hành chính (QLHC) trên 90% chấm 01 điểm; từ 80%  đến 90 % chấm 0,5 điểm; dưới 80% chấm 0 điểm. Tiêu chí chấm điểm là tỷ lệ CC,VC nhân viên sử dụng Email công vụ. (trước  đây tính tỷ lệ xử lý văn bản trên phần mềm E-OFFICE).

2. Về xếp loại thi đua (Điều 9):

- Thêm nội dung: Phòng, đơn vị có CC,VC, nhân viên bị kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên bị hạ 01 mức xếp loại.

- Đơn vị có tổng số điểm cao nhất là đơn vị dẫn đầu khối, các đơn vị còn lại xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Nếu có 02 đơn vị dẫn đầu có đơn vị Chủ trì khối mà tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên đơn vị Chủ trì khối; Nếu có nhiều hơn 01 đơn vị dẫn đầu không có đơn vị Chủ trì khối mà tổng số điểm bằng nhau thì bỏ phiếu kín chọn đơn vị dẫn đầu.

3. Về Hình thức khen thưởng (Điều 13)

- Thêm quy định đối tượng và tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

- Tỷ lệ xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tối đa bằng 4% trong tổng số CC,VC, người lao động thuộc Sở và cho tập thể tối đa bằng 30% tổng số tập thể thuộc và trực thuộc Sở (tăng so với quy định năm 2016).

- Tỷ lệ tặng Giấy khen cho Tập thể. Không quá 30 % trên tổng số tập thể của đơn vị; Tỷ lệ tặng Giấy khen cho cá nhân: Không quá 15 % trên tổng số người của phòng, đơn vị được công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến (trước đây không quy định tỷ lệ cụ thể).

- Phòng, đơn vị thuộc Sở dẫn đầu Khối về công tác CCHC của năm được Giám đốc Sở  tặng Giấy khen.

4. Về Thời gian tổ chức hội nghị thi đua của khối (Điều 19)

Hội nghị ký kết giao ước thi đua chậm nhất là trong tháng 01 hàng năm; Hội nghị sơ kết vào đầu tháng 7; Hội nghị tổng kết cuối tháng 11 hàng năm (thời gian ký kết giao ước thi đua và tổng kết sớm hơn các năm trước theo hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh)./.

 Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa