Home các số BT Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Ngày 31/10/2012 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW (NQ số 19) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai từng bước được tăng cường; chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện, các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm.

Kết quả cụ thể việc thực hiện các nội dung của NQ 19 được thể hiện trên 10 lĩnh vực, đó là:

Thứ nhất, về quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ)

Đã xây dựng Đồ án QHSDĐ đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm (2016 - 2020) được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013; đã phê duyệt toàn bộ Quy hoạch, KHSDĐ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong năm 2014. Việc lập quy hoạch, KHSDĐ hàng năm kịp thời đảm bảo cho định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ tốt yêu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của địa phương, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm, có hiệu quả đồng thời định hướng trong công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, về giao đất, cho thuê đất

Đã thu hẹp các đối tượng được giao đất và mở rộng đối tượng được thuê đất. Từ năm 2012 đến hết năm 2016 đã giao đất cho 205 tổ chức với diện tích 1.330,25 ha, cho 282 tổ chức thuê đất với diện tích 3.896,14ha. Thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã kéo dài từ 20 năm lên 50 năm, tạo điều kiện khuyến khích cho nông dân gắn bó hơn với đất và yên tâm sản xuất. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Luật Đất đai 2013.

Về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đã mở rộng hơn: đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối là 20 ha, đối với đất trồng cây lâu năm là 100 ha, đất rừng sản xuất là 150 ha. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất đai, từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn trong nông nghiệp. Đã thu hồi 3.353,03 ha đất của các công ty Lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phòng hộ để giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất.

Thứ ba, về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tính đến hết năm 2016, đã có 144 dự án đã thực hiện thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013, với diện tích thu hồi 3.914,24 ha; 9.121 trường hợp bị ảnh hưởng (trong đó có 70 tổ chức) và số tiền bồi thường hỗ trợ 1.269,53 tỷ đồng; bố trí tái định cư 3.286 trường hợp. Đặc biệt từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ để thực hiện một số dự án lớn như: Quốc lộ 1A, Hầm Đường bộ Đèo Cả…

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay đã được luật hóa và cập nhật nên hiệu lực pháp lý được nâng cao rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai thực hiện. UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ban hành Quy định Chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ 01/01/2015. Trong quá trình thực hiện đã thường xuyên cập nhật, sửa đổi và bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Một số nội dung chưa được quy định cụ thể nhưng thực tế phát sinh UBND tỉnh đã chủ động áp dụng các chính sách hỗ trợ khác để giảm bớt khó khăn cho người dân như hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất sau khi thi công công trình, hỗ trợ người sử dụng đất không đủ điều kiện xét bồi thường, tái định cư giảm bớt khó khăn của người dân bị thu hồi đất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư. Điều này đã tạo sự đồng thuận đối với người dân trong công tác bồi thường, giảm khiếu nại đông người tại các địa phương.

UBND tỉnh đã đề ra rất nhiều biện pháp tháo gỡ những vướng mắc như tái định cư và vấn đề giải quyết việc làm cho người dân tái định cư nhằm ổn định cuộc sống cho người dân sau tái định cư; về giá đất về giá đất bồi thường khi thu hồi đất ở cho người bị thu hồi đất; về hiệu quả công tác bồi thường và tác động xã hội do công tác bồi thường ảnh hưởng như không để kéo dài thời gian triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ gây khó khăn trong việc ổn định đời sống và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Nhà đầu tư.

Thứ tư, về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận (GCN)

Tính đến hết năm 2016, tổng số thửa đất đã cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 408.295/452.801 thửa (đạt 90% số thửa) với diện tích đã cấp là 326.759/329.832 ha (đạt 99% diện tích). Trong đó tổ chức là 7.717/7.794 thửa, với diện tích 210.073/211.926 ha đã đăng ký; hộ gia đình cá nhân là 400.578/445.007 thửa với diện tích 116.685/117.906 ha đã đăng ký.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về cơ bản đã thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) so với diện tích đã kê khai đăng ký đất đai. Bên cạnh việc nỗ lực của địa phương còn nhờ có sự đầu tư của các cấp Trung ương trong việc thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP) tại tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là 1 trong 9 tỉnh tham gia thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP), do đó đã tạo được nguồn lực rất lớn trong công tác hoàn thành nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở địa phương, phục vụ đắc lực trong công tác QLNN về đất đai ở các cấp. Đã đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch; từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Hiện có 06 địa phương cấp huyện đã tích hợp dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai của tỉnh với tổng số thửa là 272.412 thửa/105.753 hồ sơ thửa, tổ chức đã tích hợp được 15.565 thửa/15.565 hồ sơ, tổng cộng đã tích hợp được 287.977 thửa/121,386 hồ sơ (đạt 49,68% tổng số thửa đất đã đo đạc).

Thứ năm, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất (QSDĐ)

Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể hơn các quyền của người sử dụng đất (SDĐ) đối với từng đối tượng SDĐ, hình thức SDĐ và loại đất cho thuê, được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Quy định điều kiện nhà đầu tư được nhận QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư, khuyến khích việc cho thuê, góp vốn bằng QSDĐ để thực hiện các dự án đầu tư. Do vậy đã tạo điều kiện cho người SDĐ chủ động hơn đối với QSDĐ được Nhà nước giao QSDĐ.

Thứ sáu, về phát triển thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang trên đà hồi phục, một số dự án bất động sản trước đây phải tạm dừng triển khai, nay đã tiếp tục thực hiện xây dựng hạ tầng, tiến hành các thủ tục liên quan để đáp ứng điều kiện huy động vốn, đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh. Tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã có 104 dự án bất động sản với tổng diện tích được giao, cho thuê đất là 1708,38 ha.

Thứ bảy, về chính sách tài chính đất đai

Đã kịp thời ban hành các Quyết định quy định về bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ định giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá QSDĐ, thu tiền SDĐ, thu tiền thuê đất. Từ năm 2013 đến hết năm 2016 đã ban hành 09 văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến chính sách tài chính về đất đai. Từ đó góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu dân cư mới; khuyến khích SDĐ tiết kiệm, hiệu quả và tạo sự công bằng giữa các chủ SDĐ. Đồng thời, còn góp phần nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ SDĐ. Kết quả thu ngân sách từ đất đai tăng thêm hàng năm, giai đoạn 2013-2016 thu được 5.040.743 triệu đồng, (năm 2013 là 462.967; năm 2014 là ; năm 2015 là 1.523.246 và năm 2016 là 2.217.955).

Thứ tám, về giá đất

Đã kịp thời ban hành các quyết định quy định về bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ định giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá QSDĐ, thu tiền SDĐ, thu tiền thuê đất; ban hành các văn bản QPPLvề tài chính đất đai trên địa bàn tỉnh, như: Nghị quyết quy định về phí, lệ phí đất đai; đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. Giá đất cụ thể được ban hành kịp thời và phù hợp với giá đất thị trường, cơ bản được người dân bị thu hồi đất đồng tình ủng hộ. Làm tốt công tác theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng CSDL về giá đất tới từng thửa đất. Có cơ chế giám sát các cơ quan chức năng và tổ chức định giá đất độc lập trong việc định giá đất. Khuyến khích phát triển các tổ chức tư vấn định giá đất độc lập. Cơ quan tham mưu xây dựng giá đất và cơ quan thẩm định giá đất là hai cơ quan độc lập.

Thứ chín, về cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực quản lý đất đai

CCHC lĩnh vực đất đai luôn được quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) đất đai ở cả ba cấp hành chính. Toàn bộ các Sở, ngành có liên quan, huyện, thị xã, thành phố và toàn bộ xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quản lý hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử liên thông.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản rà soát, hệ thống hóa, đơn giản hóa thủ tục đất đai. Trong đó đáng chú ý là: Bộ TTHC về lĩnh vực đất đai (Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 13/4/2015, Quyết địnhsố 856/QĐ-UBND ngày 09/4/2015, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/4/2017), Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân (Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28/01/2016, Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016), Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo (Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 30/12/2016). Thời gian giải quyết TTHC đã giảm được ít nhất 30% tổng thời gian theo quy định, thống nhất hóa về thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục, quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan, xác định cơ chế phối hợp. Các TTHC đều được công bố và đưa lên các trang web của UBND tỉnh và các trang tin điện tử của địa phương, các Sở ngành có liên quan.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong ngành quản lý đất đai. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QLNN về đất đai. Đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 09 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất với trên 400 công chức, viên chức và người lao động.

Thứ mười, về thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

Tính đến hết năm 2016, đã thanh tra, kết luận việc quản lý, sử dụng đất đai 48 cuộc tại 78 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 4,597 tỷ đồng293.771m2 đất; kiến nghị thu hồi 2,801 tỷ đồng, 59.576m2 đất và thu hồi 146 GCNQSDĐ cấp sai quy định. Đồng thời, chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai 234.195m2 đất, chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định: 02 vụ; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết được 3.414 đơn khiếu nại về bồi thường giải tỏa, 413 đơn khiếu nại về nhà, tài sản; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai cho người SDĐ, giảm số vụ, tính chất và mức độ vi phạm các quy định của pháp Luật Đất đai; tình trạng khiếu kiện kéo dài hoặc đông người được hạn chế.

Kết quả việc triển khai thực hiện NQ số 19 đã khẳng định các quan điểm chỉ đạo, định hướng chính sách, pháp luật đất đai được xác định trong Nghị quyết Trung ương sau khóa XI là đúng đắn, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương giúp cho nền kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra và theo hướng bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội./.

 Phan Anh Hào (Nguồn: Báo cáo của BCH Đảng UBND tỉnh)

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa