Home các số BT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Với mục đích làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), của tỉnh và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng hiểu rõ quyết tâm, nỗ lực và kết quả cải cách hành chính (CCHC) của Sở; nắm bắt đầy đủ và khai thác hiệu quả các dịch vụ, tiện ích được cung cấp tại từng phòng, đơn vị; giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Góp phần đạt mục tiêu CCHC của Sở, của tỉnh năm 2017: mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 77%; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) một cách bền vững.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 như sau:

Về tuyên truyền đối với công chức, viên chức:

- Các phòng, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện CCHC tại Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh và của Sở đến các công chức, viên chức và người lao động trong quý I/2017.

- Ban Giám đốc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt ngay các văn bản, chỉ đạo về cải cách hành chính của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua giao ban thường kỳ, ngày giáo dục pháp luật; giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng thông tin trên trang thông tin điện tử và gửi qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (E-office).

- Ban Giám đốc Sở tổ chức báo cáo tình hình, kết quả CCHC, cập nhật thông tin CCHC trong hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm; quan tâm cập nhật ngay các quy định, chỉ đạo, giải pháp mới về cải cách hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm thực thi của cán bộ, công chức, viên chức như: cải cách thể chế công vụ, công chức; kiện toàn tổ chức bộ máy; tinh giảm biên chế; rà soát và chuẩn hóa vị trí việc làm; định lượng hóa công việc và đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính, cải cách tài chính công; các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

- Các phòng, đơn vị nghiêm cứu, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính có hiệu quả.

- Các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa và công chức chuyên môn; công bố số liệu về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông vào tuần cuối hàng tháng. Người đứng đầu cơ quan trực tiếp nhắc nhở, chấn chỉnh để công chức, viên chức thực hiện nghiêm nguyên tắc và quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng.

- Yêu cầu mỗi công chức, viên chức truy cập thường xuyên Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh Khánh Hòa (http://cchc.khanhhoa.gov.vn) để cập nhật văn bản, chỉ đạo, thông tin, số liệu, tình hình và kết quả cải cách hành chính.

- Đề nghị Đảng ủy Sở chỉ đạo các Chi bộ gắn kết chặt chẽ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác dân vận chính quyền, công tác thanh niên, phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Mỗi công chức, viên chức trong Sở phải ý thức trách nhiệm tham gia tuyên truyền CCHC, chủ động, tranh thủ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động quần chúng trong mọi điều kiện cho phép.

Về tuyên truyền đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp:

- Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc có trụ Sở riêng rà soát, làm mới pano các khẩu hiệu: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gon, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại Bộ phận một cửa hoặc trụ sở cơ quan; bổ sung các khẩu hiệu để nhắc nhở công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

- Văn phòng Sở và Trung tâm CNTT công khai đầy đủ thông tin công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử, in đầy đủ thông tin đường dây nóng, cách thức tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ vào mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và thông qua các hình thức thiết thực khác.

- Văn phòng Sở và Trung tâm CNTT thường xuyên in và phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4 tại Bộ phận một cửa; tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cước phi; tờ rơi hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; niêm yết hướng dẫn ứng dụng tin nhắn (SMS) tự động thông báo tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ; hướng dẫn cách tra cứu tiến độ hồ sơ bằng tin nhắn.

- Yêu cầu mỗi công chức, viên chức giao tiếp văn minh, lịch sự, hòa nhã, tận tình; giải quyết công việc nhanh chóng, chuyên nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hướng dẫn hồ sơ ban đầu, tiếp nhận hồ sơ, bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả hồ sơ trễ hạn để giữ gìn uy tín, danh dự của cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, từng bước củng cố hình mẫu chính quyền đối thoại, nói đi đôi với làm.

Phạm Nhung (Nguồn: Công văn số  1228/KH-STNMT ngày 31/3/2017)

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa