Home các số BT Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Những kết quả đạt được trong Quý I năm 2017 về công tác quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017, Chi cục quản lý đất đai( Chi cục) đã đạt được một số kết quả trong Quý I, cụ thể như sau:

Về công tác tham mưu xây dựng văn bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đã tham mưu Văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng quản lý đất đai và tác động của chính sách kinh tế - xã hội và Môi trường theo định kỳ 6 tháng và cuối năm; phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng phần mềm quản lý và thu thập thông tin đất đai; hoàn thành hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ TNMT thẩm định; đã hoàn thành việc xây dựng Quy trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất (SDĐ); hoàn thành xong Quy trình giải quyết hồ sơ Một cửa về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, gia hạn QSDĐ cho tổ chức; thực hiện công tác báo cáo cho Lãnh đạo Sở danh sách kèm Quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật.

Về công tác tham mưu giải quyết văn bản

Chi cục đã xử lý 1.198 văn bản đến (trong đó: UBND tỉnh: 588; sở, ngành: 574; Trung ương: 31; công dân: 05 đơn); đại diện cho lãnh đạo Sở tham gia 168 cuộc họp.; đã tham mưu choUBND tinh ban hành 01 Quyết định (QĐ) giao đất; 02 QĐ cho thuê đất; 01 QĐ cho phép chuyển mục đích SDĐ và 01 QĐ điều chỉnh QĐ thuê đất; đồng thời đã tham mưu Lãnh đạo Sở ký 07 Hợp đồng thuê đất.

Về công tác giải quyết hồ sơ Một cửa

Nhận trong kỳ 34 hồ sơ;  có 04 hồ sơ 2016 chuyển sang; đã giải quyết: 16 hồ sơ:

+ Trình UBND tỉnh : 09 hồ sơ gồm Công ty TNHH Thương mại Khánh Dung, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Cổ phần tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes, Công ty TNHH Xăng dầu Ninh Thọ, Công ty Cổ phần nước mắm Việt;

+ Trả hồ sơ: 01 hồ sơ – Công ty Cổ phần Du lịch khoáng nóng Nha trang Seafoods- 17;

+ Bổ sung hồ sơ: 02 hồ sơ gồm Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Quang, Tỉnh Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Công tác giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (GCN)

Tổng số hồ sơ nhận: 54 hồ sơ (hồ sơ mới: 29; năm 2016 chuyển sang: 25)

Trong đó:  + Đã giải quyết 49;

+ Chưa giải quyết: 05 ( 03 năm 2016 và 02 mới đang trình ký).

* Trình ký GCN:

+ UBND tỉnh:  có 10 hồ sơ, trong đó ký 08 GCN; 02 hồ sơ (Quân chủng Hải quân và Công tyu TNHH Thương mại Tín Đạt KH) – báo cáo lại UB tỉnh.

+ Sở TN&MT: có 07 hồ sơ, trong đó  ký  228 GCN.

Trả lại hồ sơ: 01 hồ sơ; và dừng giải quyết: 01 hồ sơ;

Về công tác Quy hoạch sử dụng đất

Góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 22 Dự án; góp ý Dự án, Đồ án Quy hoạch: 18 Dự án; chấp thuận, công nhận chủ đầu tư, thời gian hoạt động: 02 Dự án; góp ý điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa; góp ý về công tác điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 của Thị xã Ninh Hòa.

Các công tác khác

Chi cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2017; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2017; Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; công tác kiểm kê, hướng dẫn hồ sơ thủ tục về đất đai cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2017

- Tham mưu bổ sung Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 về Quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan trong công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 10/01/2017 của Sở TN&MT, Chi cục sẽ kiểm tra các tổ chức kinh tế được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) để thực hiện dự án đầu tư và báo cáo tình hình đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ; có văn bản gửi UBND cấp huyện lập kế hoạch SDĐ năm 2018 theo quy định.

- Lập báo cáo UBND tỉnh về Danh sách các tổ chức hết hạn SDĐ trong năm 2017;

- Tiếp tục tham mưu cho Sở , có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN), nội dung báo cáo cụ thể diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong KCN, CCN và công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và của UBND tỉnh;

- Tổ chức xây dựng kế hoạch cấp GCNQSDĐ lần đầu năm 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt và giao kế hoạch cho cấp huyện theo Quyết định số 07/QĐ-STNMT; và thẩm định kết quả thống kê đất đai do Văn phòng ĐKĐĐ lập, Sở TN&MT trình UBND tỉnh ký duyệt, gửi  báo cáo Bộ TN&MT về kết quả thống kê;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra kết quả Kiểm kê đất đai 2017 theo chỉ đạo của Bộ TN&MT;

- Tham mưu cho Sở giải quyết 100% hồ sơ, giao đất, cho thuê đất, và chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất đúng thời hạn;

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020.

Lê Mai Tôn Tuyến

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa