Home các số BT Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 tại Khánh Hòa

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 tại Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) năm 2017, được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: ha

 

Đơn vị

Tổng DT

SXNN

Lâm nghiệp

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất chuyên dùng

01

Nha Trang

88,81

11,94

68,90

3,60

4,37

 

02

Diên Khánh

129,05

48,83

78,42

1,41

0,39

 

03

Ninh Hòa

680,26

341,56

324,70

11,17

2,83

 

04

Vạn Ninh

200,50

125,82

58,58

15,10

1,00

 

05

Khánh Vĩnh

832,27

71,87

750,31

9,82

0,27

 

06

Khánh Sơn

82,04

35,00

47,00

0,04

0,00

 

07

 

Cam Lâm

658,62

251,96

389,53

16,96

0,17

 

08

Cam Ranh

388,47

194,85

145,82

4,05

43,75

 

09

VP ĐKĐĐ

4.456,62

273,49

1.942,37

 

 

2.240,76

 

Tổng cộng

7.516,64

1.355,32

3.805,63

62,15

52,78

2.240,76

 Để đạt chỉ tiêu đề ra năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả theo từng quý và cả năm, đến từng UBND xã, phường, thị trấn; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 27 của tháng cuối quý, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; rà soát và cập nhật số liệu cần cấp, diện tích đã cấp GCN lần đầu, trường hợp có thay đổi phải báo cáo UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cấp GCN theo thực tế.

Sở TN&MT có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện cấp GCN đối với tổ chức đến từng quý và cả năm.; theo dõi và đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh, tổng hợp các kết quả đã thực hiện của các đơn vị và báo cáo định kỳ hàng quý cho UBND tỉnh; hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về chuyên môn của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Thanh Tùng

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa