Home các số BT Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp Luật của Nhà nước về vấn đề tôn giáo đã khẳng định quan điểm nhất quán của Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo, trong đó có nhu cầu về nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo. Ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo. Trong quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã có chủ trương xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được xác lập thủ tục kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa (nay là Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa), đồng thời được sự nhất trí và phối hợp của Ban Tôn Giáo đã tổ chức, triển khai đến các địa phương và trực tiếp hướng dẫn các cơ sở tôn giáo có trụ sở và đất đai ở từng địa bàn xác lập hồ sơ đề nghị cấp GCN.

Cụ thể là tại Nha Trang đã tổ chức vào ngày 21/4/2009,  thị xã Ninh Hòa tổ chức vào ngày 15/12/2009, huyện Diên Khánh tổ chức vào ngày 16/11/2011, huyện Cam lâm tổ chức vào ngày 20/8/2012 (có mời các cơ sở tôn giáo ở thành phố Cam Ranh tham dự). Việc này đã được quần chúng tín đồ hưởng ứng, các cơ sở tôn giáo quan tâm và phối hợp trong việc xác lập hồ sơ cấp GCN. Đồng thời chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong việc xác lập hồ sơ cấp GCN.

Như vậy trong thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho cơ sở tôn giáo và đạt được một số kết quả nhất định cụ thể, số cơ sở tôn giáo đã được cấp GCNQSDĐ: 314 cơ sở ( 428 GCN; Diện tích: 204,83 ha). Trong đó: Đất nông nghiệp: 51,19 ha(90 GCN); Đất cơ sở tôn giáo : 153,64 ha (338 GCN).

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, Sở TN&MT đã có thuận lợi, về chính sách pháp luật đất đai, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thể hiện nội dung vụ thể, rõ ràng về việc điều chỉnh quan hệ đất đai đối với cơ sở tôn giáo và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo đăng ký, cấp GCN QSDĐ. Trong quá trình tác nghiệp (bao gồm công đoạn: nghiên cứu, đối chiếu thủ tục hành chính quy định, xác lập hồ sơ, bổ sung tài liệu kiểm tra thực địa hiện trạng sử dụng đất), Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai triển khai kịp thời trong công tác xác lập hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ và đã nhận được sự quan tâm phối hợp của tổ chức tôn giáo cấp trên, của cơ sở tôn giáo, sự nhiệt tình ủng hộ của quần chúng giáo dân và sự phối hợp của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành hồ sơ cấp GCN cho cơ sở tôn giáo trong thời gian qua.

Bên cạnh thuận lợi như đã nêu trên, trong quá trình xét cấp GCN cho cơ sở tôn giáo, Sở TN&MT còn gặp một số khó khăn như sau:

Ban đầu một số đại diện cơ sở tôn giáo có quan tâm lập đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nhưng sau đó đề nghị dừng cấp GCNQSDĐ vì không có kinh phí tiếp tục làm hồ sơ. Đại diện cơ sở tôn giáo cho rằng trong quá trình sử dụng đất chưa bao giờ phát sinh tranh chấp hoặc lấn chiếm đất nên không nhất thiết phải đăng ký cấp GCNQSDĐ. Mặc dù cán bộ tác nghiệp của Văn phòng đăng ký đất đai đã trực tiếp giải thích sự cần thiết của việc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp GCN cho cơ sở tôn giáo nhưng những cơ sở này vẫn chưa nhận thức đầy đủ. Sự việc này ảnh hưởng đến Kế hoạch thực hiện cấp GCNQSDĐ. Trong quá trình kê khai, đăng ký cấp GCN, có một số cơ sở tôn giáo chưa gia nhập tổ chức giáo hội và chưa được Nhà nước cho phép hoạt động hợp pháp. Căn cứ quy định pháp luật đất đai thi các cơ sở tôn giáo này chưa đủ điều kiện xem xét cấp GCNQSDĐ. Một số lượng đáng kể các cơ sở tôn giáo nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 nên chưa đủ điều kiện xét cấp GCNQSDĐ. Hoặc một số cá nhân là người đứng đầu cơ sở tôn giáo đang đứng tên trên GCNQSDĐ (theo quy định thì phải đăng ký và cấp GCN cho cơ sở tôn giáo).

Từ những khó khăn nêu trên, Sở TN&MT cho rằng chỉ mang tính chất nhất thời ở một số ít các vị đại diện cơ sở tôn giáo vì chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích thiết thực trong việc được cấp GCNQSDĐ cho cơ sở tôn giáo. Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa giải thích, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo và tiếp tục xác lập  hồ sơ đăng ký cấp GCN.

Nguyễn Thị Hà Trang (nguồn: VPĐKĐĐ)

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa